WWF siktar på bättre vatten i väst

WWF förbereder ett nytt projekt för att minska utsläpp från jordbruket i vattendrag. Tilltänkta målområden är Sjundeå å och Ingå å.

För närvarande diskuterar WWF med aktörer längs Sjundeå å och Ingå å om möjligheten att genomföra konkreta åtgärder för att minska på utsläppen från jordbruket i vattendragen. Det är ännu inte fastslaget att just de två åarna är mål för projektet, som kallas Vattenskydd 4K, men enligt Elina Erkkilä vid WWF lutar det starkt mot att det blir så.

Ifall åarna väljs till objekt för projektet innebär det att markägare längs åarna kan få stöd av WWF för konkreta åtgärder som direkt förbättrar vattenkvaliteten.

– Det har utretts och planerats en hel del runtom i Finland men så har pengarna tagit slut vad beträffar de konkreta åtgärderna. Vi vill därför satsa pengar på redan existerande projekt och få dem framåt, säger Erkkilä.

En konkret åtgärd som kunde få stöd av WWF är anläggandet av sedimenteringsbassänger längs Ingå å. Åtgärden föreslås i en undersökning av Kyrkfjärdens tillstånd. Kommunstyrelsen i Ingå behandlade rapporten vid sitt möte i måndags. Tanken är nu att kommunen utreder möjligheten att vara med i WWF:s projekt.

– Utgångsläget för oss är att markägarna är villiga och positivt inställda till åtgärder, säger Erkkilä.

Vattenskydd 4K finansieras dels med medel från Miljöministeriet, dels med WWF:s egna medel.