Villkorslöst avtal kan inte vara utgångspunkten

Det är självklart att en betydande värdehöjning av tomten kommer nuvarande aktieägare till godo genom ett beslut att omändra byggnadsrätten från affärsverksamhet till bostäder.

Fullmäktige i Hangö står åter i dag inför ett stort ekonomiskt beslut genom att förslaget till stadsplaneändringen för Fabriksudden igen tas upp till behandling. Jag har i två tidigare insändare berört centrala öppna frågor om stadsplanen för Fabriksudden och de ur Hangöbornas synvinkel viktiga ekonomiska aspekterna kring avtalet med Regatta Resorts och belyst vikten av en transparens mot Hangöborna för att skapa förståelse för den ekonomiska omfattningen av beslutet.

Fortfarande verkar det inte finnas någon oberoende värdering av marknadspriset på Fabriksudden som skulle skapa förståelse för den ekonomiska betydelsen av det beslut som skall fattas. I ett märkligt utlåtande efter stadsstyrelsens beslut i februari, att inte föra ändringsförslaget vidare till fullmäktige, lät stadsdirektören förstå att värdet av bostadsrätt på Fabriksudden oberoende av marknaden förblir det som fullmäktige fastställt då samarbetsavtalet med Regatta Resorts ingicks.

Samarbetsavtalet med Regatta Resorts utgår ifrån 8 000 kvadratmeter affärslägenheter inkluderat spa på Fabriksudden och 14 400 kvadratmeter byggnadsrätt till bostäder på Drottningberg. Förverkligandet av samarbetsavtalet har i dag kommit så långt att tre byggnader på 5 000 kvadratmeter snart färdigställts på Fabriksudden vilka Regatta Resorts nu vill ändra till bostadshus. I byggnadslovet godkändes dessa som affärslägenheter för att uppfylla villkoren i nuvarande stadsplan samt samarbetsavtal.

Det är självklart att en betydande värdehöjning av tomten kommer nuvarande aktieägare till godo genom ett beslut att omändra byggnadsrätten från affärsverksamhet till bostäder. Det är fortfarande oklart hur Hangö stad genom nuvarande avtal säkerställer hur denna betydande värdeökning också kommer Hangöborna till godo. Viktigt skulle säkert vara att förstå hur en eventuell ändring av byggnadsrätten skulle återspegla sig i samarbetsavtalet mellan Regatta Resorts och Hangö stad. Genom ett ändringsbeslut ändras syftet med det ursprungliga samarbetsavtalet fundamentalt där byggnadsrätt för bostäder på Drottningberg ingick till ett lågt pris för att skapa förutsättning för investeringar i hotell och affärslägenheter som skulle gynna utvecklingen av turismen i Hangö.

Då det är fråga om betydande mångmiljonbelopp (10–20 miljoner euro med Drottningberg inräknat?) kan utgångspunkten inte vara att avtalet villkorslöst och utan kompensation till staden ändras i Regatta Resorts och privata aktieägares intresse. Nuvarande avtal med en otydlig formulering om att spaet under odefinierade tider skall hållas öppet för allmänheten till marknadspriser som fastställs av aktieägarna (där Hangö stad inte ingår) kan inte förbli slutresultatet av investeringsbeslut i den här storleksklassen.

Sune Lundin Hangö

Mer läsning