Vattenkvaliteten i Ekenäs havsområde, Pojoviken och Lojo sjö oförändrad

Vattenkvaliteten i Ekenäs havsområde, Pojoviken samt Lojo sjö har hållits oförändrad, visar en ny rapport.

Resultaten från samkontrollerna av Lojo sjö, Pojoviken, Svartån och Ekenäs havsområde granskades för andra gången tillsammans i punktbelastarnas gemensamma sammandragsrapport. Kontrollerna utfördes enligt det mindre omfattande programmet på båda områdena. De mest betydande belastningskällorna rörande den diffusa belastningen är åkerbruket och den naturliga avrinningen.

I undersökningsområdet Svartån, Pojoviken och Ekenäs havsområde är största punktbelastningen i Karis-Pojo reningsverk och Skeppsholmen reningsverk.

I Pojoviken kommer mycket av belastningen från Svartån. Den diffusa belastningen på Svartån är betydande. Tidvis går det att skönja punktbelastningens effekt i Pojoviken. Pojovikens innersta del är ännu frodig på basis av vattenkvaliteten trots att belastningen från reningsverket har minskat.

Havsområdets frodighet minskar avsevärt ju längre ut från Ekenäs man kommer. Den totala belastningen på havsområdet av kustområdets egen punktbelastning utgörs av en mycket liten del, såväl kväve som fosforbelastning.

Mer läsning