Västnylands utveckling behöver stöd på riksnivå

Det finns oändlig potential när det gäller näringslivet i vår region.

Det har varit fint att läsa de positiva näringslivsnyheterna från Västnyland under de senaste veckorna. Fortum meddelade strax innan jul att man har omfattande planer på att utveckla verksamheten i Joddböleområdet och i Koverhar meddelade Rauanheimo-bolaget att det kommer att ta över verksamheten efter att Nord Stream-arbetet är slutfört.

I Ingå hoppas vi på att Fortums planer blir verklighet. Det första steget för oss i Ingå är att behandla Fortums anhållan om detaljplaneförändring i Joddböleområdet. Den processen har redan inletts. Fortums planer är en enorm möjlighet för kommunen.

Det finns oändlig potential när det gäller näringslivet i vår region. Nu är det viktigt att man också på riksnivå ser möjligheterna Västnyland kan erbjuda för hela landet. I Västnyland har man också profilerat sig som en attraktiv placeringsregion för datacentraler.

Det finns goda möjligheter att få en datacentral placerad här. Det som försämrar möjligheterna är ändå den befintliga energibeskattningen i Finland. Skatten hos oss är högre än till exempel i Sverige. Genom att sänka energibeskattningen till EU:s miniminivå skulle Finland bli attraktivare för den här typens investeringar. Det här bör den kommande regeringen ha på sin agenda.

En fungerande infrastruktur är a och o för ett fungerande näringsliv. Därför är det viktigt att infrastrukturen utvecklas i regionen, bland annat elektrifieringen av Hangö–Hyvingebanan och utvecklandet av stamväg 51 är nödvändiga projekt för regionens utveckling.

På VN:s insändarspalt har det diskuterats en hel del om kustbanan och den nya Helsingfors–Åbobanan. Lojos stadsdirektör Mika Sivula och Vichtis kommundirektör Erkki Eerola skriver (VN 5.2) vilka fördelar det finns med det planerade banprojektet. De lyfter fram på vilket sätt den planerade banan skulle lösa utmaningarna på kustbanan och hur den planerade banan skulle stödja kustbanans utveckling.

Jag anser att kustbanan ändå är i skriande behov av verklig utveckling, och den utvecklingen måste ske oberoende den planerade Helsingfors–Åbobanans öde. Ett dubbelspår på delar av kustbanan är en nödvändig åtgärd.

Västnyland har stor potential med tanke på framtiden. Nu är det viktigt att man på riksnivå inser vad Västnyland som region kan erbjuda också ur ett nationellt perspektiv.

Henrik Wickström kommunstyrelsens ordförande (SFP), Ingå