Varghot ger skjutspeng i Snappertuna

Att vargen stryker omkring i bebyggelsen kan få ekonomiska följder också för kommunen, i det här fallet i form av ersättning för skolskjuts eller rentav skolskjuts. Bild: Arkiv

Bildningsnämnden i Raseborg ska uppdatera principerna för skolskjuts eftersom vargen kan utgöra en fara på skolvägen.

Den redogörelse för vargsituationen som Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening gav i augusti och som styrks av den lokala rovdjurskontaktpersonen har fått bildningsnämnden att se över skolskjutsprinciperna. På området Ingå västra–Snappertuna-Gullö har vargar upprepade gånger gjort gårdsbesök, de har med andra ord observerats närmare än 100 meter från bostadshus. Antalet sådana observationer har ökat från 25 år 2016 till 85 hittills under år 2017. Under våren 2017 har man på det aktuella området även observerat sex valpar, vilket betyder att flocken nu består av åtminstone åtta individer.

Rovdjurskontaktpersonen konstaterar i sitt utlåtande till bildningsnämnden att "invånare och elever som rör sig längs vägarna i området kring Snappertuna kyrkby kan stöta på en varg".

På grund av detta beslutade bildningsnämnden i tisdags att vårdnadshavaren, utifrån anhållan, i första hand kan beviljas kilometerersättning för transport av eleven till skolskjutsens upphämtningsplats om vargarna förorsakar ett omedelbart hot och deras beteende inte är arttypiskt. Sådant beteende är exempelvis regelbundna gårdsbesök eller att de jagar husdjur.

I andra hand kan även skolskjuts beviljas. I beviljandet av skolskjuts prioriteras elever i årskurs 0-2 och beviljandet kan göras för högst ett läsår.

Nämnden reviderade nu sitt beslut från juni. Enligt det beslutet kunde en eventuell skolskjuts av ovannämnda orsaker beviljas för högst en månad i taget. Vårdnadshavaren skulle också i sin anhållan bifoga ett utlåtande från viltcentralen och den lokala rovdjurskontaktpersonen. Det kräver man inte längre.