Välfärden har inte skrotats

Det vore alltid viktigt att utgå från befintliga fakta och inte sprida desinformation via offentlig debatt. Veronica Kalhori ger inte några konkreta uppgifter till stöd för sin insändare (VN 17.7).

Det finns närmare 200 länder i världen och Finland hör till de 15 rikaste och representerar allmänt sett en hög välfärdsnivå och ett välutvecklat demokratiskt system. Vi lever i stabila förhållanden och i en fredlig tillvaro.

Om vi sedan begränsar oss till att analysera enbart de nordiska länderna som hör till världseliten bland välfärdsländerna kan vi notera att Finland för de nödställdas och de fattigaste medborgarnas del inte uppfyller den sociala nivå som övriga nordiska länder sedan länge har genomfört.

Vi skulle ha goda ekonomiska muskler och lättillgängliga resurser att lösa de värsta sociala bristerna om den politiska viljan skulle finnas, men den viljan finns inte i ett enda riksdagsparti. Inte ett enda av dessa partier har gjort en framställan om att se till att den lägsta sociala grundtryggheten skulle uppnå en acceptabel nivå trots att det vore fråga om små ekonomiska satsningar inom helheten. De kunde även förverkligas kostnadsneutralt genom förskjutningar inom den sociala totalbudgeten, men den politiska viljan saknas.

Inför riksdagsvalet 2011 lovade fem av de blivande regeringspartierna att de vill höja den lägsta grundtryggheten med 100 euro i månaden, men samtliga glömde det löftet redan i regeringsförhandlingarna och lurade folket. Det är att underkänna demokratins regelverk.

Den nuvarande regeringen har inte höjt den sociala grundtryggheten på behövligt sätt, men den har inte som Kalhori påstår varken skrotat eller försämrat den tidigare nivån.

Ett bra framsteg har varit att den som första regering höjt garantipensionen till allmän nordisk nivå och gjort en nivåförhöjning med 46 euro under regeringsperioden och därmed uppnår den nästa år 784 euro. Till det finns möjlighet att få bostadsbidrag på upp till 430 euro.

Ett fint framsteg är även att det är första regeringen så långt man kan minnas som sänkt skatterna för de som har de lägsta inkomsterna så att det inte går skatt på en årsinkomst eller pensionsinkomst på 11 000 euro.

Därtill har de som har under 14 000 i årsinkomst befriats från Yle-skatten. Löntagarna har även befriats från sjukförsäkringspremien. Dock inte pensionärerna som är hårt diskriminerade i skattepolitiken sedan de SDP-ledda regeringarna från 90-talet. Då påfördes pensionärerna straffskatt för att de är pensionärer. För samma inkomstnivå betalar pensionärerna sex–nio procentenheter högre inkomstskatt än löntagarna.

Nuvarande regering har även höjt arbetsmarknadsstödet och dagpengarna för arbetslösa och sjukskrivna. Arbetslösa kan även förtjäna 300 i månaden utan att bostadsbidraget påverkas och 150 euro i månaden utan att utkomststödet påverkas. Därtill ordnade regeringen förtidspension åt arbetslösa som har fyllt 60 år som varit det i minst fem år.

Regeringen har sänkt dagisavgifterna och märkbart ökat antalet barnfamiljer som ges gratis dagvård.

Kalhori har fallit för den propaganda som SDP kör med att de fattigaste medborgarna måste välja mellan mat och mediciner. Fakta är att de fattigaste medborgarna ges utkomststöd för alla medicin- och övriga vårdkostnader. FPA beviljar betalningsförbindelse som syns på alla apoteks datasystem och de fattigaste kan därmed få sina mediciner gratis på vilket apotek som helst.

Vad medicinersättningar i övrigt gäller har regeringen sänkt årssjälvrisken för dem och allmänt förbättrat procentersättningen för både grundersatta och specialersatta mediciner. Den har inte heller höjt eller årsjusterat självriskerna för vårdresor som SDP med sin finansminister i senaste regering chockhöjde med över hälften som är den värsta höjning som en regering någonsin gjort.

Däremot är det ett faktum att Finland har av de högsta självriskerna inom sjukvården bland EU-länderna och inget riksdagsparti har ens föreslagit en ändring i det avseendet. I Danmark och Norge är till exempel dygnsavgifterna på sjukhus gratis och i Sverige låga, medan de i Finland är fem gånger högre än i Sverige. I de flesta EU-länderna är all mentalvård gratis, men i Finland är den mycket dyr

Bo Holmberg Karis

Mer läsning