Utskotten bereder innan plenisalen tar vid

Anders Adlercreutz, SFP, Johan Kvarnström, SDP, och Thomas Blomqvist, SFP har alla intagit olika utskottsplatser. Dessa är tillfälliga och förskjuts troligen efter att regeringsförhandlingarna avslutats och vi fått en regering. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Till riksdagsarbetet hör förutom sessionerna i plenisalen även arbete i olika utskott. De beslut som riksdagen fattar förbereds i utskotten. De fyra västnyländska riksdagsledamöterna har tagit plats i en rad utskott.

Riksdagen har 16 permanenta fackutskott och ett särskilt utskott för samordning av EU-frågor, stora utskottet. Innan regeringen bildats är platserna i utskotten inte permanenta.

SDP:s Johan Kvarnström har tillfälligt tagit plats i jord- och skogsbruksutskottet. Här behandlas frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

Raseborgaren Kvarnström är också medlem i kulturutskottet som sköter frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd. Därtill är han ersättare i ekonomiutskottet.

– Jag är nöjd med mina utskott, måste jag välja skulle jag ta kulturutskottet. Kommunikationsutskottet är också ett jag gärna skulle sitta i, säger Kvarnström.

"Kommer förskjutas"

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning och här är Kyrkslättsbon Anders Adlercreutz, SFP, medlem.

Han sitter också i förvaltningsutskottet som bland annat behandlar frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik och allmän förvaltning.

– På personplan kommer platserna att förskjutas efter regeringsbildningen, men partierna behåller sina platser i utskotten, säger Adlercreutz.

SFP:aren Thomas Blomqvist från Raseborg fortsätter tills vidare som medlem i försvarsutskottet. Det här utskottet behandlar bland annat frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt och militär utbildning samt frivilligt försvarsarbete. Blomqvist är dessutom ordförande för Svenska riksdagsgruppen.

Lojobo i stora utskottet

Lojobon Riikka Slunga-Poutsalo från Sannfinländarnas riksdagsgrupp sitter i stora utskottet. Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Hon är också ersättare i kulturutskottet.

Som regel svarar varje utskott mot ett ministerium och behandlar de frågor som ingår i respektive ministeriums förvaltningsområde. Till utskottens arbetssätt hör att höra sakkunniga för att bilda sig en uppfattning i olika frågor och sedan avge betänkanden till riksdagen.

Källa: Riksdagen.fi

Mer läsning