Underfarten till justitiekanslern

Tunnel. Vid andra övergången skall byggas en underfart för fotgängare och cyklister, och därför måste områdets detaljplan göras om. Staden har beviljats fem miljoner i stöd av trafikverket för byggandet av tunneln. Bild: VN- arkiv

Fullmäktigeledamoten Rolf Nyström (Obundna) har lämnat in ett klagomål till justitiekanslern. Han anser att stadsstyrelsen handlat lagstridigt då man inte granskat fullmäktiges beslut från 6.3 beträffande planen för underfarten vid Korsmansgatan.

Den 6.3 beslöt fullmäktige att godkänna planen för underfartstunneln vid Korsmansgatan och Parkgatan.

Då hade planen under ett tidigare möte 23.1 remitterats på förslag av Yrjö Sahlstedt (SFP) efter en jämn omröstning med siffrorna 17-13.

Orsaken till remissförslaget var att man under planarbetets gång kapat en bit av detaljplanen vid korsningen av Skvärgatan, vilket gjorde att planen omfattade ett område som var mindre än i det ursprungliga förslaget.

Enligt Rolf Nyström borde planen ha lagts till påseende på nytt innan den behandlades i fullmäktige igen, vilket han också påtalade på mötet i mars.

Eftersom det inte gjordes, borde staddstyrelsen här ha ryckt in och granskat fullmäktiges beslut efter att planen godkändes 6.3, skriver han med hänvisning till kommunallagen.

Avsevärda ändringar

Nyström motiverar sin ståndpunkt med att planen borde ha satts till påseende på nytt med stöd av markbyggnadslagen.

Han anser att minskningen av planområdet uppfyller kraven på väsentliga förändringar i fråga om trafikarrangemang och hänvisar till ett prejudikat i Högsta domstolen, det såkallade Mäntsäläfallet T 9013 från 13.4.2006.

Sakkunnig föredragande saknades på plats

Generellt är Nyström också kritisk till att stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen, som ansvarig för planen, inte fanns på plats i fullmäktige för att svara på frågor.

Nyström ifrågasätter även att fullmäktiges ordförande på nämnda möte presenterade ärendet med att säga att han hoppas förslaget godkänns så att ärendet kan gå vidare.

– Hur kan fullmäktige snabba på beslutsprocessen? frågar Nyström retoriskt i klagomålet.

Nyström avslutar skrivelsen med att stadsstyrelsens formella försummelse enligt hans förmenande kan leda till att besvärstiden ändrar från 30 dagar till ett halvt år.

– I värsta fall kan det här leda till att man tvingas avbryta byggnadsarbeten som eventuellt påbörjats, vilket skulle leda till onödiga kostnader för kommunen och Hangöborna, skriver han.

Klagomålet är undertecknat den 26.3.