Tingsrätten ryker i Raseborg och i Lojo

Jobben försvinner, servicen likaså. Omkring 25 personer jobbar i dag vid Västra Nylands tingsrätts enhet i Raseborg. Blir reformen av flyttas nästan alla jobb till huvudstadsregionen. Bild: VN-arkiv

Västra Nylands tingsrätt försvinner. Går justitie- och arbetsminister Jari Lindströms nya förslag igenom ligger närmaste tingsrätt i Esbo 2018.

Statens service krymper i Västnyland. Igen. Justitie- och arbetsminister Jari Lindström (Sannf) meddelade på torsdagen att nätet av tingsrätter ska bli glesare. Enligt förslaget skulle sju tingsrätter slopas, varav Västra Nylands tingsrätt är en.

Den skulle slås ihop med Esbo tingsrätt. Härmed mister både Raseborg och Lojo sin tingsrätt. Dessutom skulle kansliet i Lojo stängas och sammanträdesplatsen i Kyrkslätt försvinna. Kvar blir en sammanträdesplats i Ekenäs.

Femtio jobb bort från regionen

I dagens läge jobbar cirka 50 personer vid Västra Nylands tingsrätt, varav hälften i Raseborg och hälften i Lojo.

Klaus Ekelund är lagman vid tingsrätten. Han konstaterar att den enda personal som skulle bli kvar är några stämningsmän.

– Jag tippar att de flesta erbjuds jobb i Esbo.

Han påpekar att den kommande reformen också innebär att en del ärenden, till exempel summariska tvistemål koncentreras till en handfull tingsrätter. De västnyländska tvistemålen skulle troligen skötas av Vanda tingsrätt. Det kan betyda att kanslipersonal som arbetar med de här frågorna eventuellt erbjuds arbete i Vanda.

Summariska tvistemål är sådana ostridiga fordringsmål, till exempel obetalda räkningar, som tingsrätten kan avgöra i skriftligt förfarande.

Statens reformer och nerskärningar duggar tätt. Den senaste sammanslagningen av tingsrätter skedde 2010. Då bildades Västra Nylands tingsrätt av tingsrätterna i Raseborg och i Lojo.

– Vi trodde det skulle vara lugnare, åtminstone en längre tid. Att en ny förändring kom så här fort är en överraskning, säger Ekelund.

År 2010 minskade antalet tingsrätter från 57 till 27. Enligt det senaste förslaget ska de bli 20 stycken. Även tingsrätten i Borgå är i skottgluggen.

Ekelund konstaterar att tingsrätterna blir ganska få. Han jämför med Sverige, som har 48 tingsrätter, och med Danmark som har kring 20 tingsrätter. I Danmark är avstånden betydligt kortare än i vårt land.

Sämre svensk service

Västnylänningar som behöver personlig betjäning i tingsrätten blir tvungna att åka till Esbo. Hur den svenska servicen fungerar där återstår att se. Enligt Justitieministeriet ska både den finsk- och svenskspråkiga befolkningens rättigheter tryggas genom att man tillsätter ett tillräckligt antal så kallade språkdomartjänster i tingsrätterna.

I dagens läge finns tre sådana tjänster i Västra Nylands tingsrätt. Men Ekelund påpekar att medborgarna också har kontakt med andra vid tingsrätten, bland annat kanslipersonalen.

– Kan man rekrytera tillräckligt med tvåspråkig personal i Esbo? Det har varit problematiskt i huvudstadsregionen.

På frågan om det här är en domänförlust för svenskan svarar Ekelund försiktigt att det verkar vara en liten domänförlust.

Riksdagsledamot Thomas Blomqvist (SFP) från Raseborg är också ordförande för Folktinget. Han tror inte att det räcker med några språkdomartjänster.

– Nej. Det räcker inte. När man flyttar funktioner till orter med en liten andel svenskspråkiga blir det svårt att rekrytera språkkunnig personal.

Han undrar om det har gjorts en språklig konsekvensbedömning.

Riksdagsledamot Mikaela Nylander (SFP) från Borgå tar också fasta på rekryteringen i ett pressmeddelande på torsdagen.

– Erfarenheterna från reformen av nödcentralerna visar att det är betydligt svårare att rekrytera personal som också behärskar svenska utanför de genuint tvåspråkiga orterna. Varför vill man nu upprepa misstaget? frågar hon.

Språkrättsråd Corinna Tammenmaa arbetar på Justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter.

Hon säger att det inte finns några klara bestämmelser för hur en språklig konsekvensbedömning görs. Men …

– När det gäller ändringar av administrativa gränser där det svenskspråkiga Finland finns inblandat borde det säga pling. Det har språkliga konsekvenser.

Tammenmaa konstaterar att om de svenskspråkigas andel sjunker så försämras den svenska servicen.

Här kommer frågan om rekrytering in. När personalen flyttas från en starkt tvåspråkig ort till en finskspråkig ort så fungerar servicen en tid. Det handlar om en försämring på sikt.

– Servicen försämras inte genast. Rekryteringsbekymret är inte dagsaktuellt, säger Tammenmaa.

Den här aspekten jobbar hon och andra på hennes enhet med att lyfta fram.

Ska ske 2018

På Justitieministeriets webbplats står att reformen ska "stärka tingsrättsnätverkets struktur så att tillgången till rättsskydd och högklassig rättskipning kan tryggas i en föränderlig omvärld".

Att stärka innebär i praktiken att centralisera och få större tingsrätter. Ministeriet konstaterar också att ett annat mål är att genomföra de betydande nerskärningar som justitieförvaltningen ställts inför.

Reformarbetet fortsätter så att en regeringsproposition som gäller de framtida domkretsarna ska överlämnas till riksdagen under hösten. Reformen ska enligt planerna genomföras år 2018.

Bildades 2010, då tingsrätterna i Raseborg och Lojo slogs ihop.

Behandlar årligen cirka 1 700 brottsmål, 12 000 summariska ärenden och 280 egentliga tvistemål, samt hundratals ansökningar.

Har sammanträden så gott som dagligen, ofta flera samtidigt.

Har cirka 50 anställda, hälften jobbar i Raseborg och hälften i Lojo.

Det finns sex tingsdomare och en lagman i Raseborg plus sex tingsdomare i Lojo.

Tre domartjänster är så kallade språkdomartjänster, där de anställda har fullständiga kunskaper i svenska.

Mer läsning