Svenskan är en tillgång

Finland och Sverige är en gemensam marknad med nästan 15 miljoner invånare. Svenskan är en resurs på arbetsmarknaden.

De finländska företagens intresse för den svenska marknaden har ökat explosionsartat. Ett mått på det är att 144 företag ville bli medlemmar i Finsk-svenska handelskammaren i fjol. Det kan jämföras med den finsk-ryska handelskammaren som miste 70 företagsmedlemmar.

Varor och tjänster flödar fritt mellan Finland och Sverige. Det finns omkring sjuhundra företag i Sverige som har finländska ägare medan cirka åttahundra företag i Finland har svenska ägare. Under 1960- och 70-talen sökte sig hundratusentals finländare till Sverige för att få jobb och ett bättre liv.

Sexhundra år av gemensam historia har skapat en gemensam värdegrund. Samhällssystemet, lagstiftningen och de sociala mönstren och koderna är ganska likartade, trots att det naturligtvis finns skillnader.

Just nu håller länderna dessutom på att fördjupa sin säkerhetspolitiska och militära samverkan.

Det finns mera som förenar länderna än som skiljer dem åt.

Det här är några faktorer som talar för att det ekonomiska samarbetet kunde fördjupas ännu mer. Tillsammans bildar länderna en hemmamarknad med närmare femton miljoner invånare.

Och Sverige upplever en med europeiska mått stark ekonomisk tillväxt, medan Finland placerar sig i tillväxtligans bottenskikt.

I Österbotten har många företag redan Sverige som en del av sin hemmamarknad. Rådet till företagare som vill etablera sig i Sverige är att använda folk som talar svenska och känner landets kultur. Svenskan är en bro till hela Norden.

Med det här perspektivet verkar strävandena att krympa och helst avskaffa undervisningen i svenska i finska skolor väldigt kortsynt.

Under våren börjar riksdagen behandla initiativet att i försökssyfte ersätta svenskan med ett annat språk i en del finska grundskolor.

Riksdagsutskottet som förbereder lagen kunde gärna höra företagaren Jyrki Mäki som äger bildelskoncernen Atoy. I Kauppalehti berättar han att han fick gå om klassen två gånger för svenskans skull, och höll hårt på att den obligatoriska svenskan ska avskaffas.

Ända tills hans företag ville etablera sig i Sverige. Då insåg han att om han vill vara trovärdig till exempel när han förhandlar med banken gäller det att tala svenska. Nu är han en varm förespråkare för undervisningen i svenska.

Den obligatoriska svenskan ger finskspråkiga barn en gratischans att skaffa sig grunderna i ett språk som kan vara en viktig resurs när de i sinom tid söker sig ut i arbetslivet.

Mer läsning