Stram budget i väntans tider

Slut. Kajkanterna vid åstranden i Ingå måste förnyas. Det är kommunens största investering nästa år. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Ingå kommuns budgetförslag för nästa år är uppgjord med ett försiktigt plus på 70 000 euro. Det är för lite med tanke på investeringar, säger kommundirektör Jarl Boström.

– Vi borde ha större överskott för att kunna investera i framtiden. Men budgeten är uppgjord lite i väntans tider och utifrån att verksamheten fortsätter som hittills. Vi är i ett brytningsskede och det är svårt att veta hur framtiden ser ut, säger Jarl Boström.

Verksamhetskostnaderna i budgeten är 461 000 euro lägre än i den föregående budgeten. Den största enskilda minskningen har skett i utgifter för integration av asylsökande.

– Den verksamheten minskar betydligt så vi får mindre kostnader. Också statsunderstödet för verksamheten minskar, säger Ingå kommuns ekonomichef Charlotta Lindvall.

– Annars är minskningen ett resultat av att alla på sin sektor har försökt minska på utgifterna där det går.

Kollektivtrafik tynger driftsbudget

Nästa år har Ingå budgeterat drygt 168 000 för kollektivtrafik, främst den matartrafik till Kyrkslätt som nu konkurrensutsätts av NTM-centralen. Trafiken ska testas under våren.

– Sen får vi se hur det utfaller men summan är räknad för hela året. Kollektivtrafiken är en ödesfråga för oss, så den har hög prioritet, säger Boström.

Till utgifter som kollektivtrafiken för med sig kan också räknas de satsningar på bättre busshållplatser vid knutpunkter som kommuncentrum, korsningen mellan stamvägen och Täktervägen, och Degerby.

– På de områdena finns det mera trafik, och där skulle det vara bra att förbättra busshållplatserna med till exempel täckta cykelställningar, säger Ingås tekniska chef Alexandra Forsén.

40 000 euro är vikt för de förbättringarna i driftsbudgeten för nästa år.

Bättre kajkanter behövs

De största investeringarna i budgeten och ekonomiplanen är Ingåstrand och Kyrkfjärdens skola. För renovering av Kyrkfjärdens skola har det reserverats 500 000 euro i nästa års budget, de två påföljande åren är summan 2 500 000 per år.

– Tanken är att vi till hösten vet hur vi vill ha det med Kyrkfjärdens skola. Summan för nästa år gäller planering, själva byggandet händer nog först åren 2019–2020, säger Boström.

Planen just nu är att en arbetsgrupp ska jobba fram ett konkret förslag för skolrenoveringen. Det ärendet behandlas på kommunstyrelsens möte i kväll.

Nästa års största enskilda investering är en satsning på hamnområdet och förnyandet av kajkanterna längs åns östra sida och vid torget. Det är ett preludium till den större satsningen på Ingåstrand-området.

– I planen på att ordna en bostadsmässa i Ingå ingår också att hamnen och torget och hela den sidan av ån är i skick. Åkanterna är tekniskt slut och måste förnyas. Hamnbolaget planerar också nya bryggor och då måste landfästena vara i skick, säger Boström.

Själva Ingåstrand-planeringen har gått framåt såtillvida att en markundersökning är gjord och ärendet enligt plan ska behandlas i fullmäktige den 4 december.

Budgetförslaget behandlas av Ingå kommunstyrelse i dag.

Mer läsning