Stor variation i mobbningsstatistik

Uppmärksammat. Resultaten i skolhälsoenkäten för högstadieelever baserar sig i Sjundeå på svar av 62 elever i Aleksis Kiven koulu. Bild: Lina Enlund

Nästan var femte åttonde- och niondeklassare i Sjundeå har känt sig mobbad minst en gång i veckan under det senaste läsåret. Siffran är högst i Västnyland men säger inte allt.

Resultaten i skolhälsoenkäten har väckt uppmärksamhet under veckan, eftersom de visar stora skillnader i hur mycket eleverna upplever mobbning. I Sjundeå uppger närmare 18 procent av flickorna i åttonde och nionde klass att de känt sig mobbade minst en gång i veckan under den gångna terminen. Inga pojkar i Sjundeå uppger att de blivit mobbade. I Lojo säger sig lite mer än åtta procent ha blivit mobbade, i Raseborg kring sju procent, i Kyrkslätt strax under fyra procent och i Hangö under tre procent.

Också mängden elever som säger sig ha deltagit i mobbning minst en gång i veckan är störst i Sjundeå, över elva procent, medan bara lite mer än fyra procent i Lojo säger sig ha deltagit i mobbning. I Raseborg är siffran under fyra procent, i Kyrkslätt och Hangö kring tre procent.

Fysisk mobbning i Raseborg

Ser man på övriga frågor om mobbning visar sig en mer nyanserad bild. Av dem som blivit mobbade i Sjundeå eller Hangö säger ingen att det handlat om fysiskt våld, medan slag, sparkar eller knuffar har förekommit i över tjugofem procent av mobbningsfallen i Lojo och närmare trettio procent i Raseborg. I Kyrkslätt är våld med i drygt femton procent av fallen.

Över 25 procent av de mobbade i Raseborgs skolor har blivit utsatta för stöld av pengar och saker eller också har mobbarna haft sönder deras saker.

Sjundeåsvaren för högstadiets del gäller bara de finskspråkiga elever som går i åttan och nian i Aleksis Kiven koulu. Svenskspråkiga Sjundeåbor går i Källhagens skola i Virkby eller Winellska skolan i Kyrkslätt, och deras svar finns med i Lojo- respektive Kyrkslättsresultaten. Av samma orsak finns inga resultat för Ingå, eftersom Ingåungdomarna går i högstadierna i Lojo.

Varken skolans rektor, skolkuratorn eller bildningsdirektören i Sjundeå har gett svar på Västra Nylands frågor om resultaten i enkäten.

62 av Sjundeåskolans åttonde- och niondeklassare besvarade enkäten. Enligt skolans verksamhetsberättelse för läsåret 2016–2017 har kring 120 elever i åttan och nian. Föräldraföreningen vid Aleksis Kiven koulu har bjudit in till en diskussionskväll om mobbning i skolan måndagen den 9 april klockan 18.30 i hotell Cumulus.

Tvärtom i lågstadiet

Ser man på fjärde- och femteklassarna, som i år var med i skolhälsoenkäten för första gången, är svaren annorlunda. Där ligger Hangö i täten i mobbningsstatistiken. Närmare fjorton procent av Hangöeleverna har upplevt mobbning minst en gång i veckan under den senaste terminen. I Sjundeå är siffran kring sju procent och i Raseborg, Lojo och Kyrkslätt lite över 6 procent. Ingå hade det lägsta antalet elever som upplevt mobbning, kring fem procent.

När det gäller lågstadieeleverna förekommer mobbning av både pojkar och flickor, men det verkar vara vanligare bland flickor.

Skolhälsoenkäten har genomförts i högstadierna vartannat år sedan år 1996, i gymnasier sedan 1999 och i yrkesläroanstalter sedan 2008. Resultaten av enkäten sammanställs också skolvis, och används av skolorna och kommunerna för att främja elevers välbefinnande.

Antal elever i åttan och nian som svarade på skolhälsoenkäten: Hangö 124, Lojo 907, Kyrkslätt 693, Raseborg 370, Sjundeå 62.

Enkäten innehåller mer än 250 indikatorer, som delas in i följande områden: välfärd, delaktighet och fritid, hälsa och funktionsförmåga, levnadsvanor, skolgång, familj och levnadsförhållanden, uppväxtmiljöns trygghet och tjänster och hjälp.

De grundläggande resultaten i skolhälsoenkäten publiceras för första gången elektroniskt.

Resultat som bygger på färre än 30 svar publiceras inte.

Totalt besvarades enkäten av närmare 74 000 högstadieungdomar, eller 63 procent av alla elever i åttan och nian. I lågstadieklasserna var svarsprocenten högre, 80 procent.

Mer läsning