Stöd för kommunala hyreshus i centrum av Ekenäs och Karis

Stiftelsen Domus Bene har anhållit om att få köpa en tomt vid Järnvägsgatan i Ekenäs, tomten ligger bredvid K-supermarket. Social- och hälsovårdsnämnden tycker staden själv ska bebygga tomten. Bild: Thomas Sundström

Frågan om var, hur och vem som ska eller borde bygga centralt belägna bostäder i Ekenäs och Karis är aktuell i Raseborg. Ärendet har behandlats i olika politiska organ under våren.

På Raseborgs stadsfullmäktiges möte den 25 januari lämnade Sven Holmberg, SFP, in en motion där han bad fullmäktige ge stadsstyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga kommunala, centralt...