Stenbrott vill bygga brantare

Byggmaterial. Den skyddsvall som byggts kring Stallmossabergets stenbrott kan användas för att bygga ut sluttningarna på området när verksamheten är slut. Bild: Mira Strandberg

Thure Lindeberg föreslår en brantare sluttning vid det omtvistade stenbrottet vid Stallmossaberget än vad som sägs i lovet för verksamheten.

Det framgår av den utredning som miljöinspektören i Sjundeå begärt av Lindberg efter att det uppdagats att stenbrottet brutit mot villkoren i tillståndet. Enligt lovet skulle berget brytas i en flackare sluttning (1:3) än vad nu har gjorts.

I utredningen föreslår Lindeberg att sluttningen i stenbrottet återställs efter att verksamheten avslutats och bullervallen rivs. Då kunde jorden från bullervallen användas till att bygga ut sluttningarna i en brantare utformning (1:2).

Som orsak till en mindre brant sluttning anger Lindeberg att det är tekniskt omöjligt att bryta berget i en flackare sluttning genom den precisionsbrytning som stenbrottets maskiner klarar av. Enligt Lindeberg är en brantare sluttning också bättre ifall området i framtiden ska användas som företagsområde, eftersom det då finns en större markyta att bygga på.

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå får utredningen till kännedom vid sitt möte nästa tisdag, den 12 april. Miljöinspektör Heta Tenno bedömer att nämnden kommer att föra en diskussion om utredningen, men ärendet är inte berett som ett beslutsärende. Diskussionen förs antagligen kring huruvida det finns tillräckliga skäl att ändra villkoren för tillståndet.

Miljö- och byggnadsnämnden får också bekanta sig med en rapport över verksamheten vid stenbrottet. Totalt bröts över 180 000 ton stenkross av olika slag under fjolåret. Verksamheten skedde under fem perioder. Sprängningar gjordes tretton gånger, den sista i december.

Maskinerna och fordonen på stenbrottet förbrukade 126 178 liter bränsle. Inga olyckor eller avvikelser i verksamheten har rapporterats.

Stenbrottet har haft många motståndare, som ogillar verksamhetens följder för miljön och det buller och de skakningar som sprängningarna medfört. Följande bullermätning görs i år.