Statliga tusenlappar för frontveteraners välbefinnande

Statskontoret har för år 2017 beviljat Raseborgs stad ett anslag på knappt 145 000 euro att användas för öppenvårdstjänster som stöder frontveteraners boende i hemmet.

Syftet med pengarna är att producera tjänster för krigsveteranerna som stöder befintliga kommunala tjänster. Tjänsterna ska i huvudsak basera sig på en kartläggning av servicebehovet. Kommunerna kan använda sammanlagt högst 200 euro per krigsveteran för att kartlägga behovet av stöd och rehabilitering.

Veterandelegationen i Raseborg har behandlat ärendet i februari. Delegationen omfattar att stöd för öppen verksamhet om 2 000 euro per krigsveteran delas ut, samt att en personlig serviceplan för varje krigsveteran upprättas för ytterligare 200 euro per person.

Grundtrygghetsnämnden har å sin sida antecknat för kännedom veterandelegationens beslut.

Grundtrygghetsnämnden beslöt också att en kartläggning av krigsveteranernas servicebehov görs inom ramen för kommunens serviceproduktion.

På grund av firandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet har anslaget märkbart ökat jämfört med tidigare år. Användningstiden för anslaget har också förlängts för att ge kommunerna möjlighet att använda anslaget i sin helhet.

Avsikten med att förlänga tiden är att pengar inte ska behöva returneras för att man inte hunnit använda dem. En utredning över hur anslaget använts skall ges till Statskontoret senast 31 augusti 2018.

Mer läsning