Stamväg 51 behöver belysning

Vi lever nu i den mörkaste tiden på året. Det märks tydligt att vi saknar vägbelysning på 51:an på långa sträckor. NTM-centralen beräknar att antalet olyckor med personskador skulle minska rejält ifall vägbelysningen fanns.

Stamväg 51 är en av de centrala trafikkorridorerna i Västnyland. För Ingå och ingåborna är denna väg den viktigaste vägen när det gäller arbetspendling.

Tyvärr är trafiksäkerheten längs med vägen dålig. Den höga trafikmängden, kombinerat med en mängd korsningar, relativt höga hastigheter och rikligt med rådjur och älgar som korsar vägen bidrar till alltför många olyckor och farliga situationer varje år.

Vi lever nu i den mörkaste tiden på året. Det märks tydligt att vi saknar vägbelysning på 51:an på långa sträckor. NTM-centralen beräknar att antalet olyckor med personskador skulle minska rejält ifall vägbelysningen fanns.

I slutet av 2018 startade Ingå kommun tillsammans med både de regionala aktörerna Karis telefon och Raseborg energi, samt med statliga myndigheter ett projekt vars syfte bland annat var att få belysning till den sträcka som saknar belysning. Belysningen skulle stöda förverkligandet av det så kallade Route 51-smartvägsprojektet, som också skulle skapa nya förutsättningar för innovationer för regionens näringsliv.

Från kommunens sida har vi lobbat mot myndigheter och politiker och det har burit frukt. NTM-centralen gjort en skrivelse i ärendet, en riksdagsledamot har gjort ett skriftligt spörsmål och flera rikspolitiker över partigränserna har kontaktat berörda myndigheter för att diskutera ärendet. Engagemanget kring frågan har varit stort.

Ingå kommun har också i samråd med NTM-centralen inlett planerandet av en förbättring av trafiksäkerheten vid farliga korsningar längs med stamvägen. I det här arbetet granskas bland annat korsningarna vid Täkter, Degerby, Innanbäck och Oljehamnsvägen – och förstås Bollstavägens korsning.

Det känns märkligt att den här investeringen, som ändå bara beräknas kosta 1,5 miljoner euro för staten, ännu inte blivit verklighet. Jag hoppas att de statliga myndigheterna och rikspolitikerna inser behovet och att vi skulle få belysning till den här vägsträckan nu. Vi har gjort det vi kan – nu är det upptill dem.

Henrik Wickström, vice ordförande (SFP), kommunstyrelsens ordförande, Ingå

Mer läsning