Stadsstyrelsens förslag bygger på subjektiv beredning, utan faktaunderlag

Nu skall man alltså hålla Hagahemmet tomt i nio år varefter huset skall renoveras.

Med anledning av Lilian Junell-Kousas insändare (VN 23.8), i vilken hon framförde en förhoppning att Hagahemmet inte skulle bli ett nytt Fridebo, konstaterar jag att om man ser till den beredning som stadsstyrelsen fick ta ställning till den 19 augusti ser det inte särskilt hoppfullt ut. Beredningen börjar med att de tre beredarna (trots att förvaltningsstadgans 2 kapitel, paragraf 12 utgår ifrån att varje ärende har en beredare) ger sin egen förkortade beskrivning av initiativet beträffande Hagahemmet. Tyngdpunkterna i behandlingen bygger alltså på beredarnas tolkning av vad som är centralt och viktigt.

I sin argumentation framför beredningen att utrymmena är för stora och rummen för små. Man har dock inte bemödat sig att försöka påvisa detta konkret genom att söka fram en bottenplan över byggnaden och bifoga den till ärendet. Initiativet innehåller också en tänkbar lösning på problemet, vilket dock beredningen inte varit villig att notera.

I samband med sin kritik av Hagahemmets läge betonar man att närheten till hälsovårdscentralen och natur saknar betydelse och att närheten till butiker (och bullrig järnväg) skulle vara viktigare. När man planerade byggandet av Villa Anemone i Karis valde man närhet till hälsocentralen framför alternativet närhet till butiker och järnväg. Kriterierna och lösningarna är alltså olika i de olika stadsdelarna.

Initiativet motsätter sig inte flyttningen till Gammelboda, utan framför endast en förhoppning att flytten skulle bli kortvarig. Beredningen försvarar Esperi Cares utrymmen bland annat med att brandmyndigheterna godkänt dem, men kan inte påvisa för vilken användning godkännandet skett (för vilken form av vård). Något bifogat material om detta finns givetvis inte. Det är ju i alla fall klart att om en evakuering av sängbunden patient kan ske med hjälp av sängen, så kan en anställd evakuera en klient. Om evakueringen sker med brandfilt behövs det, beroende på klientens vikt, två-fyra anställda för att evakuera en klient. Evakueringen är alltså mera tidsödande.

Beträffande planering av en äldreserviceplan sägs i beredningen att planläggningsnämnden bett om utlåtande från bland annat äldrerådet. När denna begäran skulle ha skett framgår inte ur beredningen eller ur planläggningsnämnden föredragningslistor. Ett eventuellt utlåtande finns inte heller återgivet i beredningen. Initiativet berör inte heller en helhetsplanering utan Hagahemmets framtid, eventuellt som en del av en helhetslösning.

Beredningen tycker också att det som regel är mera ekonomiskt att bygga nytt än att renovera. Såsom allt annat i beredningen förblir detta en subjektiv åsikt, eftersom inga beräkningar eller uppskattningar framförs. Helst borde beräkningarna ha gjorts av en utomstående, neutral part. Mindre viktiga saker har staden anställt konsulter för. Som tur är var den åsikten inte dominerande då man renoverade Ekåsen till ett stiligt och funktionellt stadshus, i stället för att bygga nytt.

Som lök på laxen kommer sista stycket, enligt vilket Hagahemmet, som i dag av beredningen framställs som odugligt och inte värt att renoveras, finns med i Raseborgs stads renoveringsplan 2028. Nu skall man alltså hålla Hagahemmet tomt i nio år varefter huset skall renoveras. Det gäller alltså det hus, som beredningen i dag påstår inte är värt att renoveras, än mindre användas.

Stadsstyrelsens förslag till fullmäktige bygger på några tjänsteinnehavares subjektiva beredning, utan faktaunderlag. Initiativets lösningsförslag har inte beaktats, inga påståenden har heller bestyrkts med utredningar eller fakta. Initiativets undertecknare har önskat en uppdatering av tillbyggnadsplanerna och en renoveringsplan för Hagahemmet. Ingenting av detta har ingått i beredningen. Initiativets 1 630 undertecknare skulle nog vara värda en noggrannare och sakligare behandling av ärendet.

Mikael Borgman, ansvarsperson för invånarinitiativet beträffande Hagahemmet

Mer läsning