Stadsstyrelsen ska diskutera hamnmagasinet

Hjalmar Åberg har ritat "varuskjulet" som uppfördes i jugendstil på 1910-talet och byggdes till på 1930-talet. Bild: Arkiv

I kväll tar stadsstyrelsen frågan om det rivningshotade magasinet i Norra hamnen upp till behandling – åtminstone i någon form.

Det finns två ingredienser i soppan: Dels har stadsstyrelsen beslutat lämna in en anhållan om att få riva byggnaden, dels leder det till att en nattklubb och en segelförening blir utan lokal. Det är främst underhyresgästernas dilemma styrelsen ska diskutera.

Krögarna anser att de borde få vara kvar i byggnaden åtminstone över sommaren. Segelföreningens juniorer förvarar sin utrustning i ena halvan av magasinet och skulle i sin tur antagligen vara förvisade till en container om de inte får vara kvar.

I och med krögarna som är underhyresgäster i magasinet opponerat sig mot att deras hyresavtal inte förlängs och hotat med rättsliga följder med anledning av det, har styrelsen fått i uppdrag att behandla ärendet.

– Vi vill ha en lägesrapport av tjänstemännen och diskutera vad det ska ske framöver. Målsättningen är att hitta en lösning som är så många som möjligt till lags, säger styrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Finns det hopp för att hyresgästerna kan vara kvar över sommaren?

– Det vill jag inte uttala mig om. Jag vill höra tjänstemännen först. Men det skulle vara bra om där var verksamhet så länge som möjligt. Tomma byggnader tjänar ingenting till.

Fem undersökningar

Stadens utrymmesförvaltning säger att "alla grundliga utredningar som gjorts av utomstående experter" visar att byggnaden är i ett mycket dåligt byggtekniskt skick.

Byggnaden har undersökts av Insinööritoimisto Auracon, den 13 februari 2008, Ingenjörsbyrå Fagerholm den 22 april 2008, Ramboll den 12 januari 2015 samt IBF Design den 16 mars 2015 och den 12 januari 2017.

I den senaste rapporten sägs att sockeln i sydväst, som man tidigare har konstaterat att ha rört på sig, inte har flyttat på sig sedan 2015. Den är i samma skick som två år tidigare.

Om fasaden i sydväst sägs att brädfodringen är i verkligt dåligt skick. De bärande pelarna är ändå i bra kondition och på insidan har en ny bärande vägg byggts upp 2005. Det finns inte någon risk för att väggen ska rasa fastän den lutar rejält.

Man öppnade takkonstruktionerna inifrån restaurangsidan för att kontrollera de bärande balkarna. Deras skick var bra.

Sammanfattningsvis sägs att byggnaden är i allmänt dåligt skick men att ingen förändring skett i de bärande konstruktionerna sedan 2015. Man rekommenderar att byggnaden granskas med två års mellanrum.

"Bristande underhåll"

Också Västra Nylands landskapsmuseum har gett ett utlåtande om byggnaden på stadens begäran.

I utlåtandet konstateras att konditionsgranskningar gjorts sedan 2008 men att inga reparationer har gjorts. Utifrån de rapporter som bifogats i begäran om utlåtande finns enligt museet mycket att reparera men det mesta beror på normalt slitage som orsakats av byggnadens ålder och materialens tekniska livslängd. Därför kan man enligt museet inte motivera en rivning med byggnadens dåliga skick, åtminstone inte vad gäller fasaden.

Museets bedömning är att de största skadorna på byggnaden beror på bristande underhåll, olämpliga reparationsmetoder och åtgärder som vidtagits i närmiljön.

Skadorna sänker inte byggnadens kulturhistoriska värde och berättigar därför inte en rivning.

Man tar fasta på de två senaste rapporterna från 2015 och 2017, varav staden beställt den första och hyresgästen den andra, där det sägs att de bärande konstruktionerna är i skick men att grunden borde förstärkas och ytorna repareras.

Enligt planen för området ska byggnaden i första hand skyddas och i andra hand ersättas med ett nybygge som förbättrar stadsbilden.

"Unikt magasin"

Museet konstaterar att staden inte har presenterat någon plan eller kostnadsberäkning för en renovering av byggnaden, inte heller någon plan för en ersättande byggnad.

Enligt landskapsmuseet finns det inte grund för att riva byggnaden. I stället borde byggnadstillsynen se till att magasinet renoveras på ett kulturhistoriskt korrekt sätt.

Byggnaden är unik eftersom den antagligen är det enda bevarade hamnmagasinet i jugendstil i Finland. Det är byggt mellan 1910 och 1913 enligt arkitekt Hjalmar Åbergs ritningar.

Mer läsning