Stadsstyrelsen gick emot stadsdirektören

Bild: Johanna Lemström

Raseborgs stadsstyrelse häver inte social- och hälsovårdsnämndens beslut att grundligt utreda situationen inom vård i hemmet i Ekenäs.

Stadsdirektör Ragnar Lundqvist föreslog att styrelsen skulle häva social- och hälsovårdsnämndens beslut och remittera ärendet.

Bakgrunden är att social- och hälsovårdsnämnden den 30 maj beslöt att utreda verksamheten inom vård i hemmet i Ekenäs efter att personalen i april sänt nämnden ett brev via enskilda ledamöter.

Personalens brev uttryckte allvarlig oro över patientsäkerheten och klienternas möjlighet till ett värdigt liv.

Motförslag i nämnden

Förslaget till nämnden var att anteckna brevet för kännedom, men nämnden beslöt efter omröstning att inte låta saken stanna vid det utan låta utreda situationen grundligt.

Beslutet om en utredning fattades på förslag av Mona Wickström (SFP), understödd av Frank Holmlund (SDP). Alla utom nämndens ordförande Karl von Smitten (SFP) röstade för att ta tag i frågan och utreda den. Ordförande röstade enligt beredningens förslag att anteckna brevet för kännedom.

Stadsdirektören tog över

Eftersom brevet inte var undertecknat fattade stadsdirektören sedan i sin tur beslut om att överta ärendet och ta det till stadsstyrelsen för att alltså häva social- och hälsovårdsnämndens beslut. Motiveringen var att brevet var anonymt.

Sedan dess har ett nytt brev från vård i hemmets personal inkommit – den här gången undertecknat. Stadsstyrelsen beslöt i går kväll (11.6) därför enhälligt att ärendet inte föranleder åtgärder från styrelsens sida.

– Detta eftersom den situation som rådde då stadsdirektören övertog ärendet inte längre råder. Vi ansåg också att det kanske var litet väl tungt artilleri att ta till från stadsdirektörens sida eftersom nämnden också annars, med eller utan brev, kan starta en utredning, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).