Stadshuskandidaterna är nominerade

Sex möjliga alternativ utreds för placering av stadens administration.

Alternativen som utreds är att köpa Fixhuset, hyra Fixhuset, renovera Ekåsens huvudbyggnad, renovera Knipnäs, bygga nytt och renovera vid Raseborgsvägen 5 i kombination med en användning av Lönnbergska fastigheten samt, som sjätte och sista alternativ, att bygga en helt ny fastighet.

Stadsstyrelsen beslöt i våras att verksamheten i Fixhuset flyttar till Ekåsens huvudbyggnad. Beslutet byggde på antagandet att renoveringskostnaden för Ekåsens huvudbyggnad blir cirka 1,4 miljoner euro. Efter utförd planering visar det sig att 6 miljoner euro är ett mer realistiskt kostnadsförslag. Går man in för det alternativet beräknas det också behövas ytterligare miljoner för renovering av områdets övriga fastigheter.

Målsättningen är att stadsstyrelsen ska kunna fatta ett beslut i stadshusfrågan den 15 februari. Förslaget går sedan vidare till fullmäktige som sammanträder den 29 februari.

En mellanrapport över arbetet på Raseborg 2020, som inkluderar av en ny organisationsmodell, behandlas på stadsstyrelsens möte på måndag. Förslaget till ny organisation utgår ifrån att man övergår till en modell med fyra sektioner mot dagens fem. Arbetsnamnen för de fyra sektorerna är koncernförvaltning, bildning, social- och hälsovård. Även antalet avdelningar och enheter minskas.