Språkförsök på agendan i helgen

Svenska språket i fokus. Folktinget med ordförande Thomas Blomqvist från Raseborg i spetsen, möts i Hangö på fredag och lördag. Bild: KSF-arkiv

Svenskans ställning i Finland just nu väcker många frågor och viss oro. På veckoslutet träffas Svenska Finlands Folkting i Hangö för att diskutera framtiden.

På fredag och lördag samlas Svenska Finlands Folkting för sin årliga session. I år besöker runt 70 ledamöter Hangö för att dra upp Folktingets riktlinjer, och flera högaktuella frågor står på agendan.

– Den allmänpolitiska debatten är alltid spännande och i år har vi även flera intressanta och högaktuella motioner, säger Camilla Grundström, biträdande folktingssekreterare.

Sessionen i Hangö blir intressant även då hela två tredjedelar av medlemmarna är nya i Folktinget. Av de 75 ledamöterna satt bara 27 i Folktinget under den förra perioden. Ledamöterna väljs utifrån resultatet i kommunalvalet, och i år blev omställningen stor.

– Det är ett helt nytt folkting, men samtidigt borde de som ställt upp vara debattglada människor så jag tror nog att debatten blir livlig som alltid, säger Grundström.

Brännande språkexperiment

Under den allmänpolitiska debatten förväntar sig Grundström att den högaktuella frågan om att utvidga den frivilliga skolsvenskan väcker debatt. Regeringen beslöt om saken i slutet av april.

– Tajmningen är avgörande, och parallellt med det finns det lagförslag som vi nu ska ge utlåtanden till.

Målet med regeringens språkförsök är att ge 2 200 unga möjligheten att välja om de vill befrias från svenskundervisning i grundskolan, gymnasiet och yrkesutbildningen, och i stället lära sig ett annat språk.

Även bland helgens motioner är språkundervisningen på agendan. Folktinget föreslås bland annat ge styrelsen i uppdrag att arrangera ett framtidsseminarium kring ämnet tvåspråkiga skolor under hösten. I en motion lyfts nämligen oron för hur man tolkar tvåspråkighet i olika skollösningar i dag. Motionsställaren uttrycker en oro över den tilltagande experimentlusten i landets kommuner och att man som en följd av den har börjat förlora kontrollen över utvecklingen kring så kallade tvåspråkiga skolor.

– Där skulle det vara bra att ha en klar linje, säger Grundström.

Risk för svenskspråkig service

En annan aktuell motion tar fasta på tryggandet av svensk service då bland annat arbets- och näringsbyråernas samt Närings-, trafik- och miljöcentralernas tjänster ska göras om och samordnas till så kallade tillväxttjänster, i samband med landskapsreformen.

I den frågan har Folktinget redan arbetat för svenskan. Folktinget har hörts i samband med arbetet med reformen och också påpekat brister i de undersökningar som gjorts.

Folktingets styrelse föreslår därför att Folktinget måste se till att landskapen ska beakta de svenskspråkigas behov, särskilt då service upphandlas inom ramen för tillväxttjänsterna.

Ny valordning på förslag

Folktinget föreslås också modernisera sin valordning, för att personer ska kunna väljas in i Folktinget på samma villkor som i kommunalval. I dag kan enbart finländska medborgare väljas, medan nordiska medborgare och invandrare fast bosatta i Finland och integrerade på svenska inte kan väljas, trots att de har ett intresse för att främja svenskan.

– Där är stadgan gammaldags. Socialdemokraterna upptäckte denna brist under sin nominering till Folktinget. De flesta tycker nog att en uppdatering är bra, säger Camilla Grundström.

Övriga motioner under helgen behandlar översättarutbildning i Österbotten och den eldfängda och också mycket aktuella debatten om tvåspråkig jourverksamhet i Vasa. En annan motion tar fasta på hur kommunala översättningar sköts i Finland i dag. I Åbo väljer staden nämligen att inte översätta sina protokoll och föredragningslistor till svenska, vilket kritiseras av Folktinget.

Sessionen öppnas av Folktingets ordförande Thomas Blomqvist på fredag. Under eftermiddagen väntar den allmänpolitiska debatten och remissdebatten, som inleds av SDP:s partiordförande Antti Rinne. På lördag fortsätter remissdebatten. Till slut väljs ordförande och styrelse.

Under lördagen ordnar Folktinget också en diskussion om svenskans framtid, öppen för allmänheten. Den går av stapeln klockan 13 på Bravas i Östra hamnen. Från Folktinget deltar Thomas Blomqvist, Maarit Feldt-Ranta och Annette Holmberg-Jansson.