Sockerindustrin vill ha mera beta

Jordbruk Sockertillverkaren Sucros planerar utöka sin produktion och efterlyser därför fler betodlare. På västnyländskt håll förhåller man sig avvaktande till inviten.

Sucros anläggning i Säkylä är numera Finlands enda sockerfabrik. Här produceras årligen omkring 81 miljoner kilogram socker vilket motsvarar Finlands EU-kvot och 45 procent av den inhemska sockerkonsumtionen.

I anknytning till att EU:s sockerkvoter avvecklas nästa år vill Sucros utöka sin produktion till 100 miljoner kilo i året.

Det skulle förutsätta att de nuvarande betodlingsarealerna ökade med cirka 2 500 hektar.

– Antalsmässigt motsvarar det omkring 150 nya odlare, säger Sucros odlingschef Tero Tanner.

"Allt är öppet"

I Västnyland börjar årets betskörd vara ur jorden. Marcus Fagerström från Krokby gård i Tenala tycker att man kan prata om en rätt normalstor skörd som kunnat bärgas under fina och torra förhållanden.

Även om betorna, både egna och andras, är skördade finns de kvar på arbetsschemat ett tag framåt. Tillsammans med sina bröder och sin pappa driver Fagerström företaget Krokby Entreprenad som förutom sådd och upptagning av betor också erbjuder transport till fabriken i Säkylä. Där beräknas produktionssäsongen, eller kampanjen, pågå en bit in i december under vilken tid fabriken jobbar non-stop.

Vad som händer efter det, vad nästa odlingssäsong för med sig, är för tidigt att säga något om.

– Allt är öppet vad gäller sockerbetsodlingen i Finland. Inga kontrakt är undertecknade och jag tror alla avvaktar i väntan på nya prisuppgifter, säger Marcus Fagerström.

Dalande betpriser har varit den rådande trenden och på odlarhåll anser man smärtgränsen vara nådd.

– Om man söker nya odlare skulle det nog vara bra att höja priset, säger Fagerström som vink till sockertillverkaren.

Som företagare i branschen skulle han förstås gärna se att de västnyländska odlarna satsade på sockerbetor, men det måste självklart ske med förnuft.

– Det är ingen idé att ruinera sig bara för att man vill odla betor. Man måste förstå att sluta i tid.

För egen del skulle han gärna fortsätta med betor men framtiden får utvisa hur det blir.

– Jag tror inte betodlingen i Finland försvinner, men det kan hända att odling på längre avstånd från fabriken inte är så attraktivt.

Önskar transparens och tydlighet

– Med rätt pris får nog sockerbruket i Säkylä de odlare man behöver och också odlare med den kunskap man vill ha, säger Sjundeåodlaren Sebastian Sohlberg som sitter med i det nationella sockerbetsutskottet.

Om de senaste årens prisförhandlingar varit svåra och utdragna utgör årets upplaga inget större undantag.

Från odlarhåll anser man att det stigande världsmarknadspriset på socker också borde synas i de finländska producentprisen.

– Jag hoppas förstås att näringen och industrin ska komma på fötter igen, men det kan inte alltid vara odlaren som tar mest stryk, säger Sohlberg.

Enligt honom är man inte ute efter guld och gröna skogar. Det man däremot vill ha är ett avtal som är transparent och tydligt, utan snåriga klausuler, och som möjliggör långsiktighet.

Trots många och långa diskussioner tror Sohlberg ändå på en lösning rätt snart.

– Sedan är det upp till var och en att bedöma hur den lösningen passar in i den egna gårdens ekonomi och situation, och om man kan överleva med den, säger han.

Fortsatt sockerbehov

För en ny sockerbetsodlare kan det löna sig att slå ihop sig med någon som investerat i maskinparken eller har överflödig kapacitet. Att alla betor från och med 2018 ska vara renslastade är enligt Sohlberg knappast något man som ensam odlare behöver oroa sig för även om man själv saknar den kapaciteten.

– Det kommer att finnas möjligheter både för entreprenad och samarbete.

Avvecklandet av EU:s sockerkvoter har ibland målats upp som dödsstöten för den finländska betodlingen, men Sebastian Sohlberg tror ändå inte avregleringen kommer att innebära några större förändringar. Ser man till den ännu större bilden tror han inte heller att den globala sockerkonsumtionen kommer att krympa så mycket från det nuvarande.

– Även om välfärdssamhället minskar på sin sockerkonsumtion så ökar den i Kina och tredje världen. Om alla kineser drack en cola om dagen skulle sockret ganska snabbt vara slut.

Mer med mindre

Till det som på sikt oroar som västnyländsk betodlare är avståndet till fabriken i Säkylä, cirka 75 kilometer norr om Åbo, och framtiden för transportstödet.

– Om näringen blir livskraftig kommer man i något skede säkert att försöka börja tulla på avståndet. Å andra sidan är odlingsområdena och maskinparken splittrade. Bara med att rita en radie runt bruket löser man inga problem då odlingsarealerna dessutom borde öka, säger Sebastian Sohlberg.

Själv har han i år odlat sockerbetor på drygt 60 hektar medan man som mest på gården varit uppe i 150 hektar. Några planer på att utöka sockerbetsarealerna från det nuvarande har Sohlberg inte.

– För att få en vettig odling och växtföljd är det en lämplig mängd. Det är säkert också den utvecklingen som många odlare tänker sig i dag. Man minskar arealen men gör en bättre insats med den areal man har i stället.

Betan som lockande alternativ

De utdragna prisförhandlingarna i våras gjorde att man denna säsong inte lyckades värva några nya odlare. Sucros Tero Tanner tror ändå att målet med ökad produktion ska kunna uppnås.

– Eftersom det är fråga om en så stor ökning kommer det ändå inte att ske över en natt eller ens under ett år, men riktningen är given.

Än är man inte i mål vad gäller prisförhandlingarna men Tanner tycker att diskussionen varit konstruktiv och bra. När ett avtal väl finns kommer man att inleda marknadsföringen av sockerbetan som ett alternativ vid sidan av andra grödor.

– Målsättningen är utan vidare att sockerbetan ska vara en lönande och lockande gröda för odlarna i framtiden.

Tanner tror också att man genom ett ständigt utvecklingsarbete vad gäller odlingsmetoder och fabrik ska kunna hålla den finländska sockerbetan konkurrenskraftig.

Sucros har de senaste åren investerat miljonbelopp i fabriken i Säkylä. Inför årets kampanj har mottagningsprocessen gjorts smidigare. En ökning av produktionen kräver ändå ingen satsning på tilläggskapacitet utan är tänkt att uppnås genom att utöka antalet dagar som fabriken är i gång.

Fakta

Sucros

Utgör tillsammans med dotterbolaget Finska Socker landets sockerindustri.

Ägs till 80 procent tyska Nordzuckers dotterbolag, Nordic Sugar. Återstående 20 procent ägs av finländska Apetit.

Fabriken i Säkylä producerar för tillfället cirka 80 miljoner kilo socker om året, vilket svarar mot 45 procent av den finländska konsumtionen.

Sockret från Säkylä paketeras på Finska Sockers fabrik i Kantvik i Kyrkslätt där också utländskt råsocker raffineras.

Sockerbetor odlas i dagens läge av cirka 700 kontraktsodlare i västra och södra Finland. Av dem finns ett femtontal i Västnyland.