Skyddsmärkning på Österbyhus består

Skyddad. Föreningsgården med byggår 1919 ingår i planförslaget. Staden sålde fastigheten 2012. Genomförandet av affären fördröjdes av besvär. Bild: VN-arkiv

Skyddsbeteckningen kunde tas bort från Österby föreningsgård tycker nya ägaren. Staden hänvisar till lagen och säger nej.

Sju utlåtanden och en anmärkning lämnades in under tiden som den ändrade Österbyplanen var framlagd till påseende. Planförslaget har i viss mån korrigerats, men ändringarna är inte av kalibern att det skulle föranleda nytt framläggande.

Det cirka 2 hektar stora planeområdet omfattar Österby föreningsgård, Österby daghem, Österby FBK:s brandstation, en livsmedelskiosk och Karis Telefons tekniska utrymmen.

"Fler bostäder, mindre rekreation"

Ägaren till Österby föreningsgård, Kari Wallenius, tycker i sitt utlåtande att grunderna för den egna fastighetens skyddsbeteckning förlorat sin betydelse då användningsändamålet ändrat. Skyddsbeteckningen kunde därför avlägsnas, anser Wallenius som också tycker att man kunde undersöka möjligheten att planera flera bostäder i området genom att ta bort tomtens rekreationsmärkning. Mängden rekreationsområden är redan tillräcklig tycker Wallenius.

De 73 kvadratmeter byggrätt som Wallenius förlorat i och med att tomtens storlek ändrat under planprocessens gång kompenserar staden med en byggrätt på 80 kvadratmeter för ekonomibyggnad, bilförvaring eller skyddstak. I övrigt leder Wallenius utlåtande inte till några ändringar i planen.

Att ta bort skyddsbeteckningen för föreningsgården skulle leda till en lagstridig situation, påpekar staden. En maximering av byggrätten i planen kunde igen utlösa förbättringsskyldighet av korsningen mellan Österbyvägen och riksväg 25. NTM-centralen har upprepade gånger påpekat att korsningen måste förbättras och göras mer fungerande om man vill anvisa mera bostäder i området.

FBK önskar bättre säkerhet

Österby FBK:s skyddstak kommer i enlighet med kårens önskemål att inkluderas i den egna tomtens byggnadsyta som förstoras västerut.

Kåren uttrycker oro över att nya utfarter över den befintliga gång- och cykelvägen ska minska områdets trafiksäkerhet. Enligt staden kommer trafiksäkerheten att beaktas genom planbeteckningar som förbjuder in- och utfarter på vissa delar av området, samt genom att reservera delar som frisiktsområde där stakethöjd och planteringar får vara högst 80 centimeter.

Kårens utlåtande om att planen styrts av köpeanbudet på föreningsgården tillbakavisas av staden.

Planförslaget går vidare för behandling i stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Mer läsning