Skolorna i Hangö under lupp

De dåliga elevprognoserna i Hangö sätter press på bildningsväsendet. Skolorna i Lappvik, Hangöby samt Centrumskolan finns i utvecklingsplanen för stadens skolväsende.

Utvecklingsplanen för Hangös skolväsende till 2022 var den fråga som diskuterades mest intensivt under bildningsnämndens senaste möte. I åtgärdsprogrammet listade bildningsdirektör Karl-Erik Gustafsson förslag som kan bli aktuella om det sviktande elevunderlaget håller i sig.

Ett är att avveckla Centrumskolan, dock så att verksamheten tryggas och elevernas behov uppfylls. Det är i dagens läge ganska ovanligt att ha en specialskola av den här typen, i stället har trenden varit att integrera elever med specialbehov i den övriga undervisningen.

Ett annat förslag är att 2019 utvärdera elevunderlaget i skolorna i Hangöby och Lappvik. I stället skulle undervisningen koncentreras till centralskolans utrymmen på både finska och svenska sidan.

Ser situationen på nytt

– Vad gäller byskolorna är utgångsläget att vi inte behöver stänga någon skola då vi ser över läget hösten 2019. Och absolut inte alla fyra skolor, sade Theo Sjöblom efter mötet.

Den skola som enligt honom befinner sig i riskzonen är Lappvik skola, vars elevantal förväntas vara omkring 6 inom de närmaste åren. Han betonar ändå att det är allt skäl att återkomma till frågan om ett och ett halvt år.

– Mycket hinner hända och jag lever i god tro på att allting får fortsätta som förut.

Nämnden konstaterade ytterligare att planen inte är ett åtgärdsprogram, utan att fokus ligger på elevernas och personalens välbefinnande och den pedagogiska nivån. Genom att upprätta en god standard inom bildningsväsendet hoppas man att folk skall motiveras att bosätta sig i Hangö. Man tror att de ekonomiskt bättre tiderna kan få befolkningsmängden att öka på sikt. Om så sker, är det vettigt att det finns alternativ och tillräckliga utrymmen för undervisning. Tillgången till fastigheter konstaterades också vara viktig med tanke på inomhusluftproblemen.

Nytt tjänsterektorat

Innan möte förutspådde Sjöblom att också Centrumskolans indragning kunde bli en het potatis. I stället för att ha en egen skola för elever med specialbehov, är tanken att inrätta ett tjänsterektorat och att placera eleverna i andra grupper.

– Tjänsterektoratet kommer att betyda att de administrativa rektorsuppgifterna effektivare kan skötas av rektorn, som inte längre är bunden till en egen klass. Undervisningsskyldigheten sköts genom att rektorn kan vikariera andra lärare vid behov. Dessutom är behovet stort och befogat då Centralskolan får tre nya lärare efter integreringen av Centrumskolans speciallärare i lärarkåren. Den nya koordinatorn kommer att se till att skolgångsassistenterna fördelas enligt var behovet finns och att allas behov tillgodoses enligt förmåga, förklarar Sjöblom.