"Skolans framtid bör övervägas noga"

Långkörare. Renoveringen och tillbyggnaden av Kyrkfjärdens skola har länge stötts och blötts i det kommunala beslutsfattandet. Bild: VN-arkiv

Inga akuta åtgärder krävs i Kyrkfjärdens skola, men en grundlig renovering är nödvändig. Det visar den granskning av fastigheten som gjorts i sommar.

Tekniska nämnden i Ingå ska på sitt möte på tisdag behandla frågan om renovering av Kyrkfjärdens skola. Under sommaren har en konditionsgranskning av fastigheten gjorts av företaget Suomen Rakennusterveyspalvelut. I rapporten konstateras att det finns fukt- och mikrobskadade delar i byggnaden, som bör åtgärdas. På en del ställen är byggnaden också otät, så att skadliga ämnen kan komma in i inomhusluften.

Rapporten har granskats av Sydspetsens miljöhälsa, och i ett utlåtande av direktören för hälsoövervakningen, Katianna Kuula, behövs inga akuta åtgärder. Däremot är det klart att grundläggande underhållsåtgärder behövs, i enlighet med rapportens rekommendationer.

Många fogar

Kyrkfjärdens skola är en komplex byggnad som är byggd i tre etapper. Stamdelen från 1949 är utvidgad 1981 och 1998. Problem av olika grad förekommer i alla byggnadsdelar. Ett övergripande problem är att många delar av byggnaden har ventilerats dåligt, vilket lett till att fukt har kunnat samlas på flera ställen i konstruktionerna. Det gäller framför allt bottenbjälklaget i den äldsta delen, ytterväggarna på många delar av skolan och till och med i mellanbjälklaget.

Dessutom har man upptäckt problem med plastmattorna i den äldsta och den nyaste delen. Så kallade voc-utsläpp som kommer från kemisk nedbrytning av golvmaterialet försämrar inomhusluften i musikklassen. Underdimensionerad ventilation försvårar problemen både i musikklassen och i lärarrummet.

Inga akuta behov

I beredningen till tekniska nämndens möte konstaterar Ingås nya tekniska chef Peter Bergman att granskningen inte ger anledning till akut oro men att skolbyggnadens framtid noga ska övervägas. Den nuvarande skolan är inte tillräckligt stor för kommande behov, så nybyggnad i någon utsträckning är nödvändig hur som helst. Vid en rivning kan man upptäcka problem som inte noterats i granskningen, som gjordes ställvis genom små öppningar. Det går därför inte att få en helhetsbild av konstruktionernas skick genom rapporten.

Tekniska nämnden väntas inte ta något direkt beslut i frågan, eftersom beslutsförslaget i ärendet är att tekniska nämnden antecknar läget till kännedom. Meningen är nu att en projektplan inklusive renoveringsplan blir klar i oktober och livscykelkalkyler och kostnadsberäkningar tidigast i december. Nästa år ska byggbeslutet fattas och projektet konkurrensutsättas. Bygget kan då starta 2020.

Många aktörer ska få plats

Nästa vecka behandlar förtroendemannaorgan i Ingå också det rumsprogram som gjorts upp för skolan. Programmet är utarbetat av den arbetsgrupp som tillsatts av kommunen. Gruppen bestod av bildningschefen, tekniska chefen, förtroendevalda och representanter för skolans användare. Rumsprogrammet, som ska godkännas av bildningsnämndens svenska sektion på måndag och av bildningsnämnden på onsdag, utgår från ett elevantal på 180–200. Den totala nyttoarealen för bara skolans behov är 2 775 kvadratmeter.

Utöver undervisning kunde skolan också användas av andra aktörer, som den kommunala biografen Iobio, musikinstitutet, ungdomsväsendet och centralköket. För Iobio föreslås ett auditorium, som också kunde användas av skolan. Ungdomslokalen Unccan motsvarar inte ungdomsarbetets behov, den är svårtillgänglig och inte lätt att anpassa till olika verksamheter.

Musikinstitutet och bildkonstskolan fungerar nu i det så kallade stenhuset intill skolan. Huset ska rivas, så aktörerna behöver nya lokaler.

Skolrenoveringen

En tillbyggnad och/eller renovering av Kyrkfjärdens skola har länge diskuterats i kommunen.

I mars 2017 beställde kommunstyrelsen en preciserad behovsutredning för skolan och en projektplan för renoveringen.

I juni 2017 fick kommunen en konsultrapport som av tre alternativ för en renovering av skolan. Den dyraste, som innebar ett helt nybyggt skolkomplex, gick lös på 12 miljoner euro.

Tjänstemännen förordade först ett helt nytt skolkomplex, men under hösten ville de i stället bara göra nödvändiga reparationer. Dessutom skulle servicenätet granskas.

Under hösten kopplades en diskussion om sviktande elevprognoser till renoveringsprojektet. Också övriga behov i kommunen skulle beaktas vid skolrenoveringen.

I januari i år stod det klart att skolan planeras för 180-200 elever. En konditionsgranskning beställdes. En personalenkät genomfördes.