Skolan A och O för jämlikheten

Färska rapporter visar att barnen fortfarande är väldigt utsatta i fattiga och konflikthärjade länder. Flickorna drabbas särskilt hårt.

Hans Rosling som var professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet i Stockholm lade ner mycket tid och energi på att upplysa allmänheten om tillståndet i världen.

Rosling, som dog i fjol, talade gärna om de framsteg som mänskligheten gjort i fråga om hälsa, ekonomi och levnadsmiljö. Han poängterade bland annat att allt fler tagit sig ut ur fattigdomen och att medellivslängden ökat. Den positiva utvecklingen belyste han flitigt med siffror och faktauppgifter.

Vi borde oftare diskutera de här framstegen. Rapporteringen om förhållandena i världen tenderar att fokusera på krig och elände, vilket ger en snäv bild av situationen på klotet.

I söndags konstaterade Vasabladet på ledarplats att vrångbilden av världen kan få oss att fatta felaktiga beslut och bidra till rädsla för främlingar.

VBL skriver att framtiden faktiskt är ljusare än vi tenderar att tro och nämner en del av de framsteg som bland annat också Rosling pekat på: Den snabba befolkningsökningen håller på att stanna av, barndödligheten har kraftigt sjunkit, människorna är friskare än tidigare och flickorna får utbildning i mycket högre grad än för 50 år sedan.

VBL har alldeles rätt, precis som Rosling hade: Vi får inte förblindas av misär och konflikter.

Nya rapporter ger ändå en påminnelse om att vi aldrig kommer att kunna luta oss tillbaka, nöjda och belåtna.

Den internationella organisationen Rädda Barnen lyfte i början av maj fram rapporten Education under Attack 2018 – utbildning under attack – som visar att skolelever, studerande och lärare i allt högre grad utsätts för olika angrepp.

Rädda Barnen konstaterar att de avsiktliga offensiverna mot skolorna blivit vanligare och att många av angreppen riktas uttryckligen mot flickor och kvinnliga studerande och lärare.

Den här veckan offentliggjorde Rädda Barnen en rapport som visar att mer än hälften av barnen i världen hotas av fattigdom, konflikter eller orättvis behandling. Diskrimineringen gäller speciellt flickorna.

I arbetet som heter Many Faces of Exclusion – olika former av exkludering – sägs bland annat att 240 miljoner barn lever i konfliktdrabbade och sköra stater och att över 575 miljoner flickor bor i länder där diskrimineringen på grund av kön är utbredd.

I 95 av de länder som granskats har barnens situation förbättrats, men samtidigt har den försämrats i ett 40-tal länder. Hanna Markkula-Kivisilta som är generalsekreterare för Rädda Barnen i Finland säger att utvecklingen mot det bättre sker för långsamt.

En annan global organisation som jobbar för barnens bästa, Plan International, riktade likaså den här veckan ljuset mot en studie som gjorts bland 10–19-åriga flickor i konflikthärjade Sydsudan. Rapporten visar att risken är väldigt stor för att flickorna utsätts för sexuellt våld, barnäktenskap, hårt arbete, hunger, kidnappning eller mord.

Flickorna som deltog i studien (fler liknande undersökningar skall göras på olika håll i världen) lyfter upp utbildningen som en av de frågor som borde rankas högst.

Skolan bäddar för bättre framtidsutsikter och utgör samtidigt en trygg plats under dagen.

Också Rädda Barnen understryker betydelsen av utbildning och trygg skolgång.

Grundkunskaper är en förutsättning för att de unga ska klara sig i framtiden. Kunskap är också det bästa verktyget för att bygga upp en jämlikare värld.

Niclas Erlin Reporter