Sjunken väg kan vara avstängd till våren

Skada. Väg 110 mellan Lappöle och Virkby har fått ny asfalt. Nu vållar en sänkning i vägen bekymmer. Bild: Paavo Rantalainen

Det har visat sig svårare än beräknat att reparera vägavsnittet som i slutet av juni sjönk ihop i Evitskog och reparationsarbetet kan dra ut på tiden ända till nästa vår. Vägen är avstängd och trafiken dirigeras till en omväg.

Landsväg 1130 mellan Lappböle och Virkby i Lojo har i sommar fått ny beläggning och de mjukaste delarna har reparerats. Det här gjorde man också i Evitskog vid ett öppet åkerfält. I tiotals år har vattnet stigit upp på vägen just här.

Då den aktuella sträckan på ungefär 100 meter hade reparerats och fått ny beläggning sjönk den nybelagda vägen plötsligt för en månad sedan och rörde sig ungefär en meter sidlänges.

Det har utförts geologiska undersökningar på avsnittet som sjönk och undersökningarna fortsätter ännu. NMT centralen har inte ännu klara planer på hur vägen kommer att repareras.

Underhållschef Tuomas Vasama på NMT centralen berättar att i värsta fall får man reparationsarbetet utfört först nästa vår. Enligt de geologiska mätningarna har man inte på så att säga torra land tidigare funnit ett lika mjukt ställe säger Vasama.

Vid behov kan det bli aktuellt att påla det vägavsnitt som har sjunkit. Först begrundar man om man möjligen kan få vägen brukbar med mindre drastiska åtgärder och så öppna den för trafik i september.

Om entreprenaden drar ut på tiden till nästa vår försöker man få en tillfällig förbindelse över vägavsnittet som sjönk åtminstone för traktorer och jordbruksmaskiner.

Många har undrat över hur vägen har hållit i årtionden utan att sjunka ner och genast efter reparationen sker ett ras. Det aktuella stället är verkligen mjukt och på basen av förhandsundersökningarna kunde man inte förbereda sig ett så mjukt vägunderlag, konstaterar Vasama.

Ibland kan de tunga arbetsmaskinerna i samband med reparationen skaka om underlaget så att markunderlaget börjar röra på sig. Vasama poängterar att entreprenören har utfört arbetet som planerat det vill säga i entreprenaden har inget gått fel.

Reparations- och beläggningssträckan på över 30 kilometer börjar vara färdig förutom då stället då vägavsnittet har sjunkit.

Om man måste ta till kraftigare åtgärder för att reparera vägavsnittet kan NMT centralen få tilläggskostnader för vägentreprenaden flera hundra tusen euro.