Sjundeå tillät stenbrott – Lojo överklagar: "Våra synpunkter har inte hörts"

Lojo stad och invånare i Lojo har överklagat Sjundeås beslut att tillåta en utvidgning av ett stenbrott vid gränsen mellan de två kommunerna. Också de som vill driva stenbrottet har överklagat.

Vasa förvaltningsdomstol behandlar tre klagomål på Sjundeås miljö- och byggnadsnämnds beslut om tillstånd för marktäkt, stenkross, jordtippsverksamhet och mottagning och behandling av marksubstanser från annat håll.

Lojo stads nämnd för attraktionskraft är missnöjd med tillståndet eftersom nämnden anser att Sjundeå inte har beaktat nämndens anmärkningar om tillståndet då det var till påseende. Nämnden ville att verksamheten ska förbjudas från mitten av maj till slutet av sommaren och att skakningarna ska mätas kontinuerligt. Enligt nämnden har Sjundeå ignorerat dessa krav.

Också invånarna i närheten av stenbrottet har överklagat beslutet till förvaltningsdomstolen. Eftersom stenbrottet ligger alldeles på gränsen mellan Sjundeå och Lojo påverkas också invånarna på Lojosidan av kommungränsen. Invånarna är oroade för olägenheter på grund av buller, damm och ökad tung trafik, de anser att invånarna inte hörts i beslutsfattandet och att bullermätningarna är otillräckliga.

Miljöchef ser ingen grund för ändring

Den tredje överklagan är inlämnad av dem som beviljades tillstånd. De vill att förbudet att idka verksamhet från midsommaren till slutet av juli bara ska gälla borrning, sprängning, hackning och krossning.

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå ska ge sitt utlåtande om besvären vid sitt möte på tisdag. Enligt miljöchefen ger besvären ingen orsak att ändra på tillståndet för stenbrottet.

Tillståndet för marktäkt gäller ett gammalt grustag i Lempans på gränsen mellan Sjundeå och Lojo som ska utvidgas och delvis omvandlas till stenbrott. Hela området är 6,90 hektar och har fått verksamhetstillstånd för tio år 2012. Ägarna ansökte om tillstånd att ändra en halv hektar av området till stenbrott, eftersom man i de östra delarna av grustaget har nått berget under marken.

Mer läsning