Sjövillor är ett klimatsmart boende

De eventuella sjövillorna i Ekenäs. Bild: JS Bygg & Design

Vårt förslag att starta en produktion av sjövillor i Raseborg samt vår anhållan om att få uppgöra en ny stadsplan för sjövillor vid Barckens udde i Ekenäs har väckt stort intresse och många åsikter.

Vi som presenterat idén har stor förståelse för att alla Raseborgare önskar mera och ingående information om planerna. Det är dock inte lätt att i detta skede komma med konkreta planer, definitiva löften och påståenden då projektet ännu är i sin linda. Vi kan berätta att föreningen Gamla Stan i Ekenäs var den första instans utanför stadens ledning som fick muntlig information om planerna vid ett möte öga mot öga våren 2021. Närvarande från föreningens sida var Christian Gröndahl, Stig Gustavson och Viveka Blomberg. Vi önskar med denna redogörelse beskriva de stora linjerna i vårt projekt för ett större forum.

Den globala debatten om klimatfrågorna och användningen av fossila energikällor samt det faktum att boendet i dag är energikrävande utlöste startskottet för vårt projekt. Elbilar i all ära men eluppvärmda byggnader är ännu inte i dag framtidens melodi. Vi kom fram till att vi vill utveckla klimatsmarta och hälsovänliga hus med ny teknik och fördomsfritt. Steget att överföra konceptet till ett maritimt boende var inte långt. Att bygga klimatsmart kommer i framtiden att bli det nya normala. Vi har nu bildat ett nytt bolag för att utveckla idén, Ocean Construction Solutions (OCS).

Ingen kan blunda för det faktum att staden Raseborg inte utvecklats enligt de storstilade utvecklingsprognoserna som presenterades vid kommunsammanslagningen 2008 (prognosen om 37 000 innevånare slog fel). Man förfärar sig i dag över stängning av skolor, tomma butikslokaler, brist på hantverkare och företagare och en kommunalskatt som ligger högt i topp. Men nya initiativ och idéer stöter ändå ofta på motstånd och misstänksamhet.

Med vår idé önskar vi visa staden en möjlighet att utan större egna investeringar till staden få nyetablering, sysselsättning och inflyttning. Vår ambition i detta projekt baserar sig framför allt på tron på idén och projektets bärkraft också i större sammanhang. Hittills har utvecklingsarbetet baserat sig enbart på egen tid och energi, men varje person som på någon nivå varit inblandad i företagsverksamhet vet att också problem, svett och motgångar hör till framtidsbilden.

Då vi utvecklade konceptet sjövillor har vi utgått ifrån att de alltid skall anpassas arkitektoniskt till den omgivande miljön. Detta gäller både formspråk och färgsättning. Alltså en krävande uppgift både för arkitekter och tjänstemän. Vi har naturligtvis förståelse för att utredningar och konsekvensbedömningar skall genomföras i rimlig utsträckning.

Med projektet sjövillor strävar vi alltså efter ett klimatsmart och hälsovänligt boende med extremt låga driftkostnader. Byggnadskroppen monteras på flytande betongpontoner vid en stationär produktionsanläggning.

I våra preliminära planer utgår vi ifrån ett stomsystem som baserar sig på korslimmat trä som bärande stomme, ett material som samtidigt både "andas" och binder koldioxid. Också i övrigt kommer trä att vara ett dominerande material, både i bjälklag och i inredningar. Efter bogsering till slutlig plats kopplas sjövillorna till det kommunala avlopps-, vatten- och elnätet helt normalt. Regnvatten och dräneringar belastar inte kommunens ytvattenledningar.

Avsikten är att använda havsvatten som primär energikälla. Då systemet kombineras med solpaneler och värmeåtervinning från frånluft och avloppsvatten tror vi oss kunna utveckla ett energisystem som gör det möjligt att helt avstå från användningen av fossila energikällor.

Med andra ord skall sjövillan vara självförsörjande i energihänseende. I en kommande detaljplan fastställs antalet bilplatser, någon garagebyggnad har inte planerats. Utformningen av parkeringen ger möjlighet till olika intressanta lösningar som samtidigt kan förbättra trafiksäkerheten vid Vassbukstorgets hörn.

Vi har en vision då det gäller staden Raseborg och Ekenäs. På 5-8 års sikt kan en produktion av sjövillor betyda över 100 nya direkta arbetstillfällen, marknadsområde Finlands södra kust, men då kräver det ett referensobjekt centralt och på lämplig plats. Vårt förslag är fortsättningsvis Barckens udde, en krävande plats som kräver omsorgsfull planering. Vi är dock säkra på att turistströmmarna och besöksfrekvensen till regionen inte avtar på grund av sjövillor.

Men om någon kan föreslå ett lämpligare alternativ, överväger vi gärna nya förslag. Förslagsställaren bör då beakta kraven på farled, brohöjder, vattendjup och utbyggd infrastruktur. Det är heller inte lönsamt att uppföra endast en eller två sjövillor per plats.

Mikael Palmroos sjökapten Patric Fagerström byggnadsentreprenör Kaj Bergman aktiv pensionär Ekenäs