Se människan bakom upphandlingen

Bild: Kristoffer Åberg

Personer med funktionsnedsättning är en grupp som har svårt att få sin röst hörd i samhället. Nu har riksdagen en möjlighet att visa att man är mån om en jämlik behandling av alla grupper.

Förra veckan uppnådde medborgarinitiativet Ingen marknadsvara de 50 000 namnunderskrifter som behövs för att ärendet ska tas upp i riksdagen. Det återstår knappt två månader av namninsamlingen ännu.

Det var i juni som 32 nationella handikapporganisationer, bland dem den finlandssvenska intresseorganisationen FDUV, väckte medborgarinitiativet. Med initiativet vill man få ett slut på upphandlingen om nödvändig hjälp och stöd för personer med funktionsnedsättning. Det gäller allt från boende och tjänster i det dagliga livet, till exempel personliga assistenter.

Man anser att upphandlingen strider mot FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Finland undertecknade konventionen så sent som i juni 2016. I konventionen betonas rätten till likabehandling av personer med funktionsnedsättning och deras rätt att delta i beslutsfattande som gäller ärenden som berör dem själva. Det sägs också att personer med funktionsnedsättning själva ska få bestämma hur och var de vill bo.

Personer med funktionsnedsättning är ingen homogen grupp. Varje person är en individ med sin egen särart. Personen kan till exempel ha diagnosen autism men inom den finns många variationer. Det tar tid att lära känna en person med funktionsnedsättning. Om sedan den personliga assistenten byts ut eller boendet flyttar och får ny personal kan det betyda besvärliga och jobbiga tider både för personalen och för klienten. Det tar tid att lära känna en klient, det är många som inte kan uttrycka sig verbalt.

Det är inte bara klienten utan också hens närstående som drabbas av oro om framtiden.

Det finns kommuner runtom i Finland som upphandlar boenden vart tredje år. På finlandssvenskt håll är situationen lite bättre eftersom Kårkulla samkommun inte behöver upphandla på samma sätt.

Ett problem vid upphandlingar överlag är att priset oftast har den största vikten. Med tanke på den kommande vårdreformen, då bolagen inom social- och hälsovårdsbranschen blir allt större och multinationella, är risken stor för att små och lokala bolag slås ut.

Det är inte bara personer med funktionsnedsättning som drabbas då kommunerna måste följa upphandlingslagen. I Västnyland finns sorgliga exempel på upphandlingar av äldreboenden.

Just äldre och personer med funktionsnedsättningen är grupper som har svårt att få sina röster hörda i samhället.

Sami Helle, basist i bandet Pentti Kurikan Nimipäivät, har under den senaste veckan gett en röst och ett ansikte för personer med funktionsnedsättning. I A-studio uttryckte han oro för att hans arbetsplats ska försvinna och på Centerns partikryssning ställde han den helt berättigade frågan till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko: Varför lyssnar man inte på oss?

Ministern svarade att hon delar hans oro och att kommunerna inte varit kunniga i sin konkurrensutsättning.

Om riksdagen beslutar att ta initiativet till behandling landar det sannolikt i social- och hälsovårdsutskottet för beredning.

Medborgarinitiativ är ett relativt nytt påverkningsinstrument i Finland. Hittills har endast ett initiativ godkänts i riksdagen, det om jämlik äktenskapslag. Det nu aktuella medborgarinitiativet är på rätt väg. Riksdagen har alla möjligheter att visa att man är mån om att alla grupper i samhället ska vara jämlika. Att godkänna initiativet handlar i grund botten om att man visar att man högaktar allas rätt till lika värde.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland

Mer läsning