Satsningar för en effektivare social- och hälsovård skjuts på framtiden

Mycket pengar. Den specialiserade vården kostar Raseborg drygt 40 miljoner i år och troligen lika mycket nästa år. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Förslaget till budget för social- och hälsovårdssektorn i Raseborg går på nästan 108 miljoner euro nästa år.

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg godkände förslaget till budget för 2020 och ekonomiplan för 2021–2022 på sitt möte i torsdags. Budgetförslaget för social- och hälsovårdssektorn som helhet uppgår till 107,9 miljoner euro. Budgetramen uppgår till 106,9 miljoner euro.

Stadsstyrelsens målsättning för budget 2020 innebar en justering av stadens totala budgetram varmed ramen för social- och hälsovårdssektorn sänktes 435 000 euro Justeringspotten har verkställts genom att inte budgetera för en reservation för köpta läkartjänster på hälsocentralen.

Man har också genom upphandling kunnat minskat på anslaget för läkartjänster på bäddavdelningen och inom äldreservice, samt sänkt anslaget för specialistvård med 185 000.

– Det finns risk för underbudgetering av specialistvården. Det budgeterade beloppet underskrider nämligen HUS preliminära budgetförslag med 1,4 miljoner, påtalar nämnden för stadsstyrelsen.

I budgeten ryms inte heller alla de satsningar på den egna verksamheten som är nödvändiga för att på längre sikt uppnå effektivitet och utveckling. De kostnaderna har i stället överförts till ekonomiplanen för år 2021.

– Nedbantning av social- och hälsovårdens budgetförslag bör göras genom strukturella åtgärder och genomgång av verksamhetspunkterna, anser nämnden.

Lyfter upp äldreboende

Social- och hälsovårdsnämnden föreslår att det i stadens investeringsbudget sätts in ett anslag på 150 000 euro för 2021 och 250 000 för 2022 för planering och utredning av behovet av hinderfria bostäder samt ett resurserat serviceboende för äldre i centrum av Ekenäs.

Nämnden vill att det nya serviceboendet ska vara klart sommaren 2024.

Specialistvård slukar mest

Den enskilt största kostnaden för stadens social- och hälsovård är som alltid den specialiserade sjukvården.

I budgetförslaget för nästa år har man anslagit 40,9 miljoner i betalningsandelar för specialistvård – jämfört med i år då den här budgetandelen är satt 36,9 miljoner. Prognosen tyder dock på att den kommer överskrida 41 miljoner.

I 2020-budgeten finns därtill ett anslag på 4,3 miljoner euro för så kallad övrig specialistvård, i år ser den summan ut att landa på inemot 4,8 miljoner mot budgeterade 4,5.

Social service för 20 miljoner

Den stora posten inom social service är vuxensocialarbete inklusive handikappservice och invandrarbyrån, som man föreslår ett anslag på 14,6 miljoner för. Barn- och familjetjänster har ett anslag på 5,3 miljoner.

Dygnet runt boende inom äldreservicen väntas kosta staden 13,1 miljoner nästa år. Hälsovårdstjänster har nästa år ett budgetanslag på 9,7 miljoner, för vård i hemmet och stödtjänster har 8,9 miljoner reserverats.

I budgetförslaget ingår därtill 3,7 miljoner för sysselsättningstjänster, 3 miljoner för mental- och missbrukarvård, 2,2 miljoner för tandvård samt nästan 2 miljoner för administration och stödtjänster.

Mer läsning