Samarbete som gynnar många

Kommunerna och tredje sektorn har mycket att vinna genom att arbeta tillsammans. Föreningarna kan ha goda tjänster som ingen annan erbjuder.

Målen var högt ställda redan vid start.

När Luckan Raseborg öppnade i Fokushuset i Karis den 8 juni 2002 var det klart att det nya service- och informationsstället ska betjäna hela landsändan. Det ville Västnyländska kultursamfundet signalera redan genom valet av namn på sin nya träffpunkt.

Någon inre dragkamp om var Luckan skall placeras förekom heller aldrig inom samfundet, som genom åren på ett föredömligt sätt försökt jobba över alla föreställda gränser i regionen.

Luckan Raseborg hör till de fyra kulturaktörer som staden Raseborg nu valt att förlänga sitt samarbete med (se ansluten artikel).

De tre övriga, Kulturhuset Karelia i Ekenäs och Tryckeriteatern och Lokalarkivet Arresten i Karis, präglas av samma anda som råder kring Luckan, som numera finns i den förra tryckerifastigheten i Karis. Alla verkar på seriös basis och de riktar sig till en stor målgrupp.

Det här är faktorer som staden poängterar då den nu förlänger sitt samarbete med parterna. Den här gången spikas en period på fyra år jämfört med den förra som var tre år lång.

Av vikt ur stadens synvinkel är att de fyra uttryckligen kompletterar de funktioner som staden redan kan erbjuda.

Tack vare Arresten som startade 2005 och som drivs av föreningen Gardberg Center har allmänheten tillgång till ett stort antal föreningars, organisationers, privatpersoners, gårdars, företags och skolors handlingar, för att nämna kärnan i arkivet. Lokalen och samlingarna ägs av staden.

Tryckeriteatern fungerar som ett samarbete mellan Västnyländska ungdomsringen och Västra Nylands folkhögskola, och är i praktiken hemvist för skolans teaterlinje. Därutöver står teatern öppen för all form av scenkonst och den har onekligen fungerat som en riktig injektionsspruta för kulturlivet i regionen.

Detsamma gäller Karelia, den tidigare biografen som nu upplever en fas som pulserande kulturhus i centrum av Ekenäs.

Det är med andra ord en väldigt bred palett med service och program som Raseborg direkt och indirekt stöder genom de sammantaget 47 000 euro som staden årligen ska betala sina kulturkompanjoner för samarbetet.

Det handlar inte om ett överpris. Avtalen visar bland annat att staden får använda Tryckeriteatern tio kvällar årligen och likaså disponera Karelia för tio olika evenemang varje år. Regionteatern, det vill säga Åbo Svenska Teater, får använda "Tryckis" hyresfritt en gång per år, medan Karelia ska upplåta sin scen till teatern till hälften av normal hyra.

De två kulturhusen ska också tillsammans med staden arrangera föreställningar och program.

Luckan i Karis har en alldeles speciell uppgift som informationsställe för besökare, invånare och invandrare. Det är en motsvarande roll som Luckan i Kyrkslätt har.

Det handlar om verklig symbios mellan det offentliga och tredje sektorn, ett förhållande som alla vinner på.

Tidigare i veckan berättade VN att det finns en överhängande risk för att tjänsten som arkivarie i staden Raseborg försvinner i framtiden. Den allmänna öppethållningen i stadsarkivet är därför hotad.

Kanske här finns en chans för någon förening att ta över, enligt det koncept som Arresten fungerar.

Niclas Erlin Reporter