Riksdagsvalet 2019

Fattigdom behöver inte finnas

Jag började forska i den finländska fattigdomen genom att läsa om pensionerade kvinnors erfarenheter. Många av dem var tvungna att banta ner till och med sådana grundbehov som mat och sjukkostnader. Samtidigt var nyheterna fulla med Sipilä-regeringens politik. Nästan alla sociala förmåner skars ner, egenrisken av läkemedel och FPA-körningar höjdes.

Som forskare har jag inte hittat någon ekonomisk eller moralisk motivering till att det skulle behöva finnas fattigdom i ett rikt land. Alternativ finns. Högern presenterar alternativen så att till exempel studerandenas behov ställs mot de gamlas, men på riktigt är frågan varför det skars en miljard euro från utbildningen medan man är beredd att satsa tio miljarder euro på jaktplansköp. Genom skattesmitning förlorar vi uppskattningsvis tio miljarder euro varje år. Vi beviljar miljöskadliga subventioner till stora företag som har det redan bra. Vi borde satsa på människorna och miljön.

Eeva-Maria Grekula, fattigdomsforskare, Vänsterförbundet, Nyland Realism i vården

Jag har länge fört fram min oro för personalen inom vården. Med vård avser jag här småbarnspedagogik, äldrevård och sjukvård. Jag möter ofta svaret att vi inte har råd att investera i detta. Jag svarar varje gång att vi inte har råd att inte investera i service till barn, unga, äldre personer och sjuka.

Det är mycket svårt att rekrytera personal till vården. Denna problematik måste få högsta prioritet. Vi måste inse att lönenivån inom vården helt enkelt är för låg och att det finns mycket att förbättra i anställningsförhållandena. Vi kan inte tackla utmaningen genom att säga att vi inte har råd med förbättringar.

Det är helt realistiskt att lyfta lönerna från den djupa lönegropen och höja trivseln på arbetsplatserna. Trivseln ökar bland annat genom tillräckliga personalresurser. Det är den enda rätta vägen. Jag vill inte se ett läge där ingen längre vill arbeta på ditt barns daghem, eller ta hand om din mamma inom äldrevården, eller att det inte finns någon som vårdar dig då du insjuknat. Digitaliseringen ersätter inte människan och människan måste kunna tjäna en lön som det går att leva på.

Pia-Lisa Sundell, SFP, Nyland Många utmaningar i Hangö

Ännu finns det några dagar för väljarna att påverka hur vår politik och våra beslut ska se ut under de kommande fyra åren. Det gäller att hitta den kandidat och det parti som känns bäst för ens egna värderingar.

Hangö och omnejd kämpar med många utmaningar då den arbetsföra befolkningen flyttar bort medan de som behöver service och vård stannar kvar. Utmaningarna är tuffa då befolkningsstrukturen förändras. En god vård är dock en av de viktigaste grundpelarna som ska tryggas oberoende av ålder eller social ställning. En trygg stad med god vård, omsorg, ett fungerande servicenät, samt skolor och dagvård vill vi alla ska finnas också i fortsättningen.

Oberoende av vad utvecklingen för med sig måste tidigare nämnda enheter ständigt anpassa sig.

Nya arbetstillfällen skapas främst i små och medelstora företag och därför borde vår lagstiftning stöda dem. Beskattningen borde sporra, inte försvåra företagandet, och byråkratin minskas.

Hangö och regionen skall fortsättningsvis utvecklas till en attraktiv plats att bo och leva i för oss alla.

Helena Lesch-Saarinen, SFP, Nyland Kustbanan ska utvecklas

Kustbanan är i skriande behov av förbättringar. Vi västnylänningar och näringslivet i regionen är i behov av fungerande infrastruktur och där är järnvägen viktig.

Jag förstår att vi måste utveckla och planera nya infrastrukturprojekt. Min fråga blir ändå – varför inte satsa på det som vi redan har? Den nya Helsingfors–Åbo-banans kostnader beräknas uppgå till två miljarder euro, vilket i jämförelse med kustbanans förbättringskostnader på 345 miljoner ter sig som en mycket märklig satsning.

Kustbanans förbättring inkluderar byggandet av Esbocentrumbanan samt dubbelspår längs med delar av kustbanan.

Man har uppskattat att resetiden mellan Åbo och Helsingfors skulle bli 10–15 minuter kortare om man bygger en ny tvåmiljardersbana. Dessa minuter är med andra ord hutlöst dyra.

Den kommande regeringen bör också säkerställa att Hangö–Hyvinge-banan elektrifieras. Elektrifieringen – i samband med utvecklandet av kustbanan – skulle vara en bra kombination som också skulle stödja utvecklandet av nya trafikförbindelser längs med kustbanan.

Henrik Wickström, SFP, Nyland

Mer läsning