Rejäl protest mot muddring i Störsvik

Gillas inte. Muddring ses inte med blida ögon av föreningar och privatpersoner kring Störsviken. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Fyra besvär har lämnats in mot muddringen av Störsviken, som fått lov av Regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverket har beviljat muddringstillstånd till tre fastighetsägare, som vill muddra ett område på Störsviken och dumpa jordmassor i havet. Det är fråga om 15 000 kubikmeter muddermassa som ska avlägsnas från strandlinjen och farleden in till fastigheterna. Dumpningsplatsen ligger på gränsen mellan Ingå och Sjundeå till havs.

Nu har fyra sammanslutningar eller grupper överklagat beslutet. Ett överklagande kommer från dem som beviljats muddringstillstånd. De vill ha ändring i den del av beslutet som gäller dumpningen av jordmassor i havet, eftersom de är missnöjda med begränsningar i dumpningsområdet.

Liten nytta, stor skada

De tre övriga överklagandena motsätter sig muddringstillståndet. Kolavikens bryggklubb, Föreningen Nylands friluftsområden och en rad privatpersoner har sammanställt en omfattande 22-sidig överklagan, där de protesterar mot själva muddringen och dumpningen av muddringsmassorna. Den valda dumpningsplatsen är enligt de överklagande olämplig och dumpningen hotar på många sätt områdets känsliga ekologi. Enligt texten är dumpningsområdet bland annat en viktig lekplats för fiskar, och ligger längs en rutt för vandringsfiskar. Därutöver är själva muddringsområdet ett viktigt fågelområde och en viktig mat- och samlingsplats för den utrotningshotade viggen. De överklagande anser att Regionförvaltningsverket inte har utrett miljökonsekvenserna av dumpningen i tillräcklig utsträckning.

I besvärstexten konstateras vidare att nyttan av muddringen är liten, och att det med tanke på det inte är motiverat att bevilja ett tillstånd som kan vålla skada för miljön och människor som vistas i närheten.

Skadar fiskstammen

Också Kyrkslätts-Sjundeå fiskeområde motsätter sig dumpning av muddringsmassor till havs, eftersom dumpningen gör vattnet grumligt och orsakar ändringar i vandringsfiskarnas rutter. Det grumliga vattnet kan försvåra eller stoppa sik och öring från att stiga upp i Ingarskilaån och Pickala å, där de leker. Dumpningen påverkar ytterligare yrkesfiskarnas arbete i området. Fiskeområdets disponent överklagar också det faktum att området inte hörts i samband med behandlingen av muddringsansökan.

Föreningen Pro Strömsby lyfter i sin överklagan upp behovet av tilläggsutredningar för att bedöma hur muddringen påverkar fiskstammarna i Pickalaviken och hur dumpningen av muddringsmassorna påverkar rekreationsanvändningen av området. Dessutom vill föreningen att man väljer en bättre dumpningsplats. Också Pro Strömsby förundrar sig i sin överklagan över att inga föreningar eller invånare i det berörda området har hörts i frågan.

Kan få skarven att flytta

I två av besvären lyfts muddringens inverkan på skarvstammen upp. I närområdet häckar en omfattande skarvkoloni, som också livnär sig på fisken i området. Ifall tillgången till fisk minskar finns det enligt de klagande risk för att kolonin flyttar till andra öar i området och därmed orsakar stor skada för miljön i området. Dessutom skulle de nya häckningsplatserna enligt besvärstexterna sannolikt ligga betydligt närmare bebyggelse och rekreationsområdena i Störsvik-Kopparnäs.

Ägarna till tre fastigheter vid Störsviken i Sjundeå har beviljats tillstånd att muddra längs sina stränder.

Muddringsbehovet beror enligt de sökande på att farleden blir grundare och området växer igen.

Viken har muddrats i många omgångar under 1990- och 2000-talen.

Dumpningsmassorna har tidigare deponerats i vattnet ett stycke från stranden. Där har det under åren bildats en ö av dumpningsmassorna. På ön växer sly, som enligt fastighetsägarna begränsar sikten ut mot havet.