Raseborgs råttor har kartlagts

Bild: Mostphotos

Hösten 2017 gjordes en råttkartläggning i Raseborg.

Kartläggningen var ett elevarbete i samarbete med yrkeshögskolan Novia, stadens miljöbyrå och Sydspetsens miljöhälsa. Resultatet har nu sammanställts av studerande Frank Lagerroos i ett examensarbete.

Kartläggningen grundade sig på observationer från allmänheten. Man frågade också hur allvarligt man upplever att råttläget är och vilka åtgärder man önskade.

157 svar erhölls. Flest observationer har rapporterats från Ekenäs, färre i de andra tätorterna i Raseborg. Huruvida det beror på om enkäten engagerat Ekenäsborna mest eller det faktiskt finns mest råttor i Ekenäs kan inte utläsas ur enkäten.

Enhetschef Maria Eriksson på miljöbyrån säger att man utifrån svaren kunnat utläsa att det finns råttor åtminstone i Gamla stan och i bostadsområdet Vitsippan i Ekenäs.

– Råttor trivs där det finns tillgång till mat. Därför ska man undvika att kompostera matrester i öppna komposter. De trivs också där de har en plats att bo, exempelvis i ris- eller vedhögar.

Rishögar är däremot inte bara av ondo:

– Där det finns rishögar trivs också igelkottar, säger Eriksson.