Raseborgs markpolitik

Frågan om en avyttring av ett större markområde söder om Ekenäs har aktualiserats på grund av att ett bolag gett ett anbud för cirka 100 hektar. Området ligger inom ett strategiskt viktigt klassat område för samhällsfunktioner. Just nu föreligger inte några konkreta planer för området men området kommer säkert att behövas för boende inom en överskådlig framtid. Det gränsar till befintlig bosättning med utbyggd kommunalteknik, samt till golfbanan vilket kunde ge ett intresse för boende och därmed inflyttning vid en detaljplanering. Stadsstyrelsen borde omedelbart initiera en planering i området. Området som inte i detta skede planläggs för boende kan fortsättningsvis vara i stadens ägo.

Det är inget fel att någon visar intresse och ger anbud, men ett sådant här anbud bör omedelbart förkastas dels på grund av områdets klassificering och det låga priset. Anbudet ligger på cirka 0,70 euro per kvadratmeter medan staden i dag har svårt att få köpa råmark under 2,00 euro per kvadratmeter. Om staden mot förmodan skulle avyttra området bör det ges ut på öppet anbud med av staden ställda villkor. Det kan finnas flera intresserade av ett så här stort skogsområde.

Jag anser att staden inte skall sälja detta område utan med det snaraste inleda planering av de mest lämpliga delarna för boende och behålla resten av området för framtida behov. Eventuellt kan en del användas vid sådana markbyten som är strategiskt viktiga.

Budgivaren har för avsikt att freda området. Metso-programmet ger möjlighet till en tidsbunden eller bestående fredning. För de områden som ingår i Metso kan erhållas ett årligt statligt stöd per hektar. Under fredningen skall området lämnas helt i naturligt tillstånd, vilket gör att glesare, bördiga områden snabbt får en tät undervegetation som gör det mindre attraktivt för rekreation. Då uppstår en biotop där all vilt trivs och därmed blir området synnerligen attraktivt för jakt.

Att sälja fastigheter som inte kostar något i drift utan tvärtom ger en viss avkastning, till underpris, kan inte vara ekonomiskt förnuftigt. Att den summa anbudet innehåller skulle vara avgörande för stadens driftsekonomi är en stor överdrift. En sådan engångssumma är snabbt förbrukad och problemet med underskottet återstår, kanske förvärrat.

Sven Holmberg fullmäktigeledamot Snappertuna

Mer läsning