Raseborg vill erbjuda mer trafiktjänster

I enkäten frågar Raseborgs stad bland annat hur man tar sig till tåget om man åker tåg till jobb eller skola och hurdan slags biljett man har. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborg vill kartlägga invånarnas användning av kollektivtrafik och deras åsikter om den. En enkät har öppnats på webben, den kan också besvaras i pappersform.

Staden Raseborgs strategi med sloganen Härliga Raseborg fungerar hållbart ska i fortsättningen synas även i ett bredare utbud av trafiktjänster.

För att få veta i vilken mån raseborgarna använder kollektivtrafik och vad man anser om servicenivån har en webbenkät öppnats. Länk till enkäten finns på stadens hemsida – den är öppen till den 14 november. Enkäten kan också besvaras i pappersversion på stadens bibliotek.

– Personalen hjälper givetvis till om man önskar fylla i enkäten elektroniskt, säger bildningsdirektör Tina Nordman.

Hon är ordförande för en arbetsgrupp som tillsattes av stadsdirektör Ragnar Lundqvist i början av september.

Arbetsgruppen har som uppgift att planera utförandet av den kommande upphandlingen av skoltransporter så att lösningen blir mera heltäckande och långsiktig än i dag.

– Det är viktigt att vi får en långsiktig och hållbar lösning som betjänar invånarna i staden på bästa möjliga sätt, säger stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

Transporter för 3,5 miljoner

Arbetsgruppen inledde sitt arbete med att kartlägga alla transporter som stadens sektorer ansvarar för. Budgeten för transporterna, samt för olika former av resestöd som utbetalas, är totalt 3,5 miljoner euro på årsnivå.

Skoltransporterna står för merparten med en andel på 2 miljoner euro. Bland annat vårdnadshavare och skolpersonal har redan fått utvärdera arrangemangen kring just skoltransporterna. Ett informations- och diskussionstillfälle har dessutom ordnats för trafikanter – på agendan stod avtalsperiodens längd och omfattning, krav på fordonen och biljettmodeller.

Andra transporter som staden ansvarar för är bland annat mattransporter från centralköken till daghem och skolor, och social- och hälsovårdens individ- och grupptransporter. Arbetsgruppen vill också veta hur de här användargrupperna ser på servicenivån.