Raseborg tänker sälja en donation

Sten Öhman kommer med några principiellt viktiga invändningar mot staden Raseborgs avsikter att möjliggöra försäljning av tomter på Tovö (VN 8.6).

Jag ansluter mig gärna till den kritik som framförts mot stadens agerande i frågan. Dessutom vill jag lägga till ytterligare ett aber till raden betänkligheter i anslutning till den aktuella förändringen av områdets status. Tovö hemman har kommit i stadens ägo genom donation av ryttmästare Alf Fager 1963. Fagers uttalade önskan var att skärgårdsfastigheten skulle fungera som rekreationsområde för stadsborna. Man kan med fog fråga sig om det ligger i linje med donators uttryckliga vilja att börja hacka sönder den unika skärgårdshelheten och öppna upp för tomtförsäljning till privatpersoner. Hade Fager velat se en sådan lösning kunde han ha sålt själv.

I det aktuella fallet är det frågan om en tydlig signal till alla presumtiva donatorer som har övervägt alternativet att donera sin kvarlåtenskap till staden Raseborg och dess invånare. Man kan inte räkna med att staden så värst länge respekterar donators vilja och avsikt med sin gåva. Blir fallet Tovö mönsterbildande får framtida donatorer vara nöjda om gräset ens hinner gro på deras gravkulle innan Raseborg har hunnit sälja donationen. Om det nu till äventyrs blir några flera donationer.

Magnus Cederlöf Ekenäs/Esbo