Raseborg säkerställer vård för papperslösa

Social- och hälsovårdsministeriet har skickat ut uppdaterad information om hur social- och hälsovård för papperslösa personer bör ordnas.

Social- och hälsovårdnämnden i Raseborg fattade på sitt möte i torsdags beslut om att säkerställa ordnandet av brådskande social- och hälsovårdstjänster för personer som vistas olagligt i landet.

Försörjning och omsorg är garanterad i grundlagen och ska ordnas i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets rekommendationer. Ministeriet uppdaterade sina rekommendationer den 13 september och har därefter skickat ut ett informationsbrev till kommunerna om det.

Syftet med den så kallade Kommuninfon är att klargöra vilken myndighet som bär det huvudsakliga ansvaret för ordnande av tjänster och vilka tjänster som åtminstone ska tillhandahållas.

Kan kontakta Migrationsverket

Om de kommunala myndigheterna inte vet om en person fortfarande har rätt till mottagningstjänster, kan kommunen kontakta Migrationsverkets lägescentral för att ta reda på hur det förhåller sig.

Kommunen har också möjlighet att själv fatta beslut om huruvida man erbjuder mer omfattande tjänster än lagen kräver.

Rätt till brådskande hjälp

Hur som helst ska den offentliga hälso- och sjukvården ändå alltid ge brådskande vård till en patient som behöver det, oberoende av om personen är invånare i kommunen eller berättigad till hälso- och sjukvårdstjänster på andra grunder.

En person som vistas olagligt i landet, det vill säga en papperslös person, ska själv betala alla kostnader för brådskande vård. Men om vårdkostnader inte kan tas ut av patienten ska Folkpensionsanstalten ersätta kommunen eller samkommunen för vårdkostnaderna.

Alla som vistas i en kommun har också rätt att i brådskande fall få socialservice baserat på hens individuella behov. Socialjouren sköter då om ordnandet av nödvändig och brådskande socialservice och övriga stödfunktioner.

Även tillfälligt logi bör tryggas för personer som behöver kortvarig, brådskande hjälp – det omfattar även papperslösa personer. Det kan handla om nödinkvartering men också om att tillhandahålla mat, kläder, nödvändiga mediciner eller annan akut hjälp.

Barn till personer som vistas olagligt i landet har rätt till tjänster i enlighet med barnskyddslagen på samma sätt som barn till asylsökande.

Mer läsning