Raseborg inrättar ett invandrarråd

Gröna fullmäktigegruppens motion om bildande av ett invadrarråd godkändes på måndagens fullmäktigemöte.

Tanken med ett invandrarråd är att kommuninvånare med invandrarbakgrund ska få sina röster hörda i frågor som berör dem själva och att de som servicebrukare involveras som sakkunniga. Man anser att det behövs ett sådant organ på samma sätt som staden behöver och har ett äldreråd, ett handikappråd och ungdomsfullmäktige.

Behovet av ett invandrarråd anses också öka i takt med att andelen invånare med utländsk bakgrund växer.

Mer läsning