Raseborg 2020 blir Raseborg 2020 II

Stadsstyrelsen i Raseborg behandlade stadens åtgärdsprogram på sitt möte i måndags. Förslaget till den uppdaterade versionen kallas Raseborg 2020 II.

Åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 är inte dött och begravet trots att flera delåtgärder inte riktigt blivit som de ursprungligen planerades.

Bland annat blev det inget av skolstängningarna. Stadsfullmäktige tog i november tillbaka beslutet från 2016 om att stänga Snappertuna skola, Västerby skola och Klinkbackan koulu.

I och med det beslutet gick sparåtgärder om 400 000–450 000 euro per år i stöpet. Inbesparingarna ska åstadkommas från och med år 2019.

Fem åtgärder listade

Stadsstyrelsen fick i måndags ta del av planerna för hur sparkraven föreslås uppnås.

Den första åtgärden är att turismens informationspunkt flyttar från stadshuset vid torget till Ekta museum ett kvarter ifrån torget från och med oktober i år.

Den andra åtgärden är att optimera persontransporterna i staden, allt från skoltransporter till social- och hälsovårdens persontransporter. I dagsläget uppgår kostnaden för persontransporterna till 3,5 miljoner euro.

Genom att grunda en logistikenhet med en logistiker och en koordinerare hoppas man effektivera transporterna och spara pengar. Tjänsterna är redan besatta.

Den tredje åtgärden är att ytterligare koncentrera verksamhet till egna utrymmen. Det följer fastighetsstrategins allmänna målsättningar om att minska på utrymmena och koncentrera verksamhet till egna fastigheter.

För det fjärde räknar man med att bland annat administrativa och kanslifunktioner kan sammanslås då stadens förvaltningar flyttar in i samma byggnad på Ekåsenområdet i höst. Målet är att luckra upp sektorgränserna som i dag är rätt strikta.

Den femte åtgärden som hänger med är en samordning av stadens förskoleverksamhet. Frågan har behandlats av bildningsnämnden i två repriser det senaste halvåret, men remitterades i januari.

Förändringar i förskoleverksamheten kan ske tidigast hösten 2019. avsikten med omorganiseringen är att göra barnens övergång från förskola till skola smidigare.

Utlåtanden begärs in

En uppdatering av åtgärdsprogrammet Raseborg 2020 i enlighet med de listade åtgärderna kräver ändå att sektorerna hörs.

Stadsstyrelsen beslöt därför att begära in utlåtanden av btekniska nämnden, social- och hälsovårdsnämnden, bildningsnämnden och stadsutvecklingssektionen. Utlåtandena ska vara stadsstyrelsen tillhanda senast den 27 april.

Tidigare beslut återtas?

Stadsstyrelsen hade också två andra ärenden med anknytning till åtgärdsprogrammet på agendan.

Social- och hälsovårdsnämnden hade föreslagit för stadsstyrelsen att beslutet om att minska läkartjänsterna vid Karis hälsostation från fem till tre dagar återtas.

Ytterligare föreslog social- och hälsovårdsnämnden för stadsstyrelsen att beslutet att ändra Tunahemmet från institution till serviceboende återtas. Den väntade ekonomiska effekten förväntas nämligen utebli.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att återta besluten.