"Politiska beslut ger inte bättre luft"

Drabbat. De undersökta klasserna ligger i östra vingen i Merituulen koulu. Ingås tekniska chef Alexandra Forsén hoppas att de testresultat man väntar på ger klarhet i problemen i skolan. Bild: Mira Strandberg

Mögelhundar har markerat nya problemställen i Merituulen koulu i Ingå. Föräldrar kritiserar informationsgången i kommunen och vill att en inomhusluftsgrupp grundas.

Motstridiga uppgifter om åtgärder i Merituulen koulu har cirkulerat bland föräldrar till elever i Merituulen koulu. Skolan renoverades grundligt för bara några år sedan efter omfattande problem med inomhusluften men fortfarande får elva elever symtom som tyder på fortsatta problem. Undervisningen för de här eleverna har genom specialarrangemang ordnats så att de inte behöver vistas i de klassrum där de fått symtom.

I april beställdes två mögelhundar till skolan för att undersöka de två klassrum där elever fått mest symtom. När hundarna var på plats undersöktes även två andra klassrum, matsalen och ett källarrum.

– Eftersom hundarna markerade golvet i de två klassrummen ville vi veta hur de reagerar i de två andra klassrummen som har samma golvmaterial, säger Ingås tekniska chef Alexandra Forsén.

Reagerade på orenoverade ställen

På de ställen där hundarna markerat att de känner något har kommunen låtit göra ytterligare undersökningar för att få reda på vilka ämnen och hur mycket som finns i golvet. Markeringarna tyder på någon form av organiska föreningar, som kallas VOC (volatile organic compound).

– Vi har gjort VOC-analyser med Flec- och Bulkmetoden för att få reda på vad där finns. Det kan komma från de gamla plastmattorna, från en reaktion mellan cement och mattan eller cement och lim. Också enzymerna i mögelsporer kan innehålla VOC-ämnen. Men vi vet mera när vi har fått resultaten.

De första provsvaren räknar Forsén med att få i midsommarveckan (vecka 25), men det officiella utlåtandet är klart först i början av juli. Kommunen räknar med att de åtgärder som undersökningen föranleder ska vara klara innan skolstart.

– Men eftersom vi inte vet vad där finns eller om det kräver mera undersökningar kan vi ännu inte säga när allt är klart.

De ställen som hundarna markerade finns alla i den del av skolan som renoverades nu senast, men en del av golvytorna byttes inte ut under senaste renoveringen, eftersom de byttes ut i den föregående renoveringen år 2008.

Ingen politik i inomhusluften

Problemen med inomhusluften i Merituulen koulu har följts upp av en arbetsgrupp med representanter för tekniska sidan, föräldrar, skolan och hälsovården och utomstående sakkunniga. Arbetsgruppen har inte haft något politiskt mandat utan tillsattes för att underlätta kommunikationen mellan föräldrar, skolan och kommunen.

Föräldrar till barn i Merituulen koulu efterlyser nu en politiskt tillsatt arbetsgrupp för frågor kring inomhusluften. Kommundirektör Jarl Boström är tveksam till en sådan lösning.

– Kvaliteten på inomhusluften blir inte bättre av politiska beslut, utan av tekniska. Men en uppföljningsgrupp som gör att åtgärderna blir gjorda i Merituulen koulu kan vi ha, med föräldrarepresentation. Den arbetsgruppen ska vara under en nämnd, förslagsvis bildningsnämnden. Men det ligger ingen politik i det här. De politiska besluten fattas i nämnderna.

Mika Rytkönen (Saml), som varit ordförande i den uppföljningsgrupp som har fungerat under året, och som är ny ordförande i bildningsnämndens finska sektion, anser att en arbetsgrupp är helt nödvändig.

– Jag vet att föräldrar kommer att kräva att det tillsätts en grupp, och besvikelsen kommer att bli stor om det inte blir så. Själv anser jag att det absolut måste finnas en inomhusluftsgrupp. Tekniska sidan ska ha ansvaret men representationen i gruppen ska vara brett, säger han.

I första hand ska gruppen gälla Merituulen koulu, men Rytkönen utesluter inte heller en allmän grupp för inomhusluftsfrågor i alla kommunala byggnader.

– Det kunde vara en helt bra idé, bara representationen är tillräckligt bred.

Ge förvaltningsstadgan en chans

De grönas Maria Isoaho tycker att uppföljningsgruppen för Merituulen koulu har fungerat bra och fyller en funktion.

– I en separat uppföljningsgrupp kan man fokusera på bara ett ärende och i detalj gå igenom alla rapporter. Att ha en uppföljningsgrupp är också ett budskap om att man tar saken på allvar. Det är viktigt, för jag förstår att föräldrarna är oroliga.

Hon tror ändå inte att en allmän inomhusluftsgrupp är nödvändig i en kommun av Ingås storlek, speciellt med tanke på att den nya förvaltningsstadgan specificerar och ändrar vissa nämnders uppgifter.

– Tekniska nämnden har blivit av med hela planeringsbiten, så den kommer att ha mera kapacitet att fokusera på frågor kring inomhusluft. Jag skulle föredra att vi ser hur de nya nämnderna kommer i gång med sina uppgifter innan vi börjar grunda en mängd arbetsgrupper. De blir också tidskrävande och svåra att organisera.

Risk för dubbelarbete

Färska kommunstyrelseordföranden Henrik Wickström (SFP), varken utesluter eller understöder en arbetsgrupp för inomhusluften.

– Vi har diskuterat olika tankar kring hur kommunen ska behandla frågor om inomhusluften i framtiden men vi har inte riktigt kommit till skott ännu. Jag utesluter inte direkt en arbetsgrupp men man måste alltid överväga om den verkligen har en funktion, säger han.

– En arbetsgrupp måste ha en tydlig plats i förvaltningen.

Wickström drar paralleller till kollektivtrafiken, som behandlats intensivt i kommunen. Också här diskuterades alternativet att grunda en arbetsgrupp med uppgift att jobba för kollektivtrafiken. Tanken slopades.

– Vi konstaterade att samma personer skulle ha suttit i arbetsgruppen som har hand om frågorna i nämnderna. Då uppstår en parallell förvaltning som riskerar att göra beslutsprocessen långsammare.