Plankorsningen i Jeppas ska stängas

Underfart. Tanken är att fotgängare och cyklister ska få en underfart i Jeppas, medan bilisterna får ta en omväg. Bild: Paavo Rantalainen

Plankorsningar är farliga även om de är övervakade. Därför vill man nu stänga den sista plankorsningen i Kyrkslätt.

På två ställen i Kyrkslätt korsar en bilväg banan, i Bobäck och Jeppas. Vid båda plankorsningarna är varningssignaler och -ljus installerade och så finns det bommar som fälls ned när tåget närmar sig.

Att stänga plankorsningen i Jeppas är ett sidospår i arbetet med att förbättra kustbanan.

Sträckan mellan Kyrkslätt station och bron vid Getberget är i behov av reparationer liksom strandbanan på många andra ställen.

Bangrunden skall förstärkas på ett drygt två kilometer långt avsnitt. Samtidigt kunde man helt ta bort plankorsningen.

Trafikverket har gjort upp de första planerna för banarbetet. Enligt planerna skulle det vid Jeppas bli endast en underfart för fotgängare och cyklister, biltrafiken skulle få en ny vägförbindelse till Munkkulla.

– Att bygga en fullständig underfart vid Jeppas skulle vara en mycket dyr lösning på grund av terrängen. Det skulle krävas långa ramper och djupa grävarbeten, konstaterar distriktdirektören för byggnadsarbeten på Trafikverket Erkki Mäkelä.

Därför har man skissat en ny ersättande vägförbindelse över banan på den södra sidan till Abrasbacken.

Det finns en möjlighet att banprojektet också föranleder en annan vägförbindelse vid banan.

Trafikverket har tillsammans med kommunen planerat en ny gång- och cykelväg från Slättvägen till den nya underfarten vid Jeppas.

Då skulle mana få en ny motionsslinga från Kyrkslätt centrum via Jeppas till Karlbergsvägen och fram till Getberget.

Trafikverket skulle också gärna se att plankorsningen i Bobäck stängs. Samtidigt skulle man göra det omöjligt att korsa banan med cykel eller till fots.

Processen är ännu inte färdig. För tillfället utreds fastigheternas vägrättigheter. Trafikverket har föreslagit att staten inlöser de vägrättigheter som går över banan av ägarna.

Kommunen har gett sitt godkännande till att plankorsningen stängs, men krävt att en ny billed ordnas vid banan antingen via en ny under- eller överfart.

På lång sikt vill man slippa alla plankorsningar för att förbättra trafiksäkerheten.

På sträckan Hangö–Lojo finns 19 plankorsningar. Man utarbetar planer för att få bort dem eller förbättra säkerheten på något annat sätt.

Planeringen fick ny fart efter dödsolyckan i Raseborg med fyra döda som följd i oktober i fjol.

Mer läsning