Plan ska gynna skydd av Svartån

Förbättringar. Vattenmiljön vid Svartådalen ska vårdas med hjälp av en ny översiktsplan. Bild: VN-Arkiv/Agneta Sjöblom

En översiktsplan som täcker Svartåns tillrinningsområde är färdig. Hela Svartådalen granskades och ställen som lämpar sig för skyddszoner eller våtmarker samt objekt för natur- och landskapsvård kartlades.

En plan har gjorts för att gynna vattenskyddet i Svartådalen och för att hjälpa odlarna att utnyttja stöd- och ersättningssystemet. Målet är att planen ska uppmuntra odlaren att värna om landskapen och naturens mångfald.

Översiktsplanen förverkligades på uppdrag av Västra Nylands vatten och miljö som en del av projektet Freshabit Life.

– Vi vill i huvudsak främja vattenområdet, säger naturkartläggare Esko Vuorinen som deltagit i planeringen.

Förbättring av livs- och naturmiljön

Informationen som presenteras i översiktsplanen kan användas som bas för detaljerad planering av vattenvården.

– Vårt främsta mål är att vårda åns skyddsvärden, flodpärlsmusslan och laxfiskarna. Deras livsmiljö ska förbättras, säger Vuorinen.

Skyddszoner är ogödslade vegetationsklädda ytor på åkermark. De är särskilt rekommenderade för åkerkanter som sluttar mot vattendrag. Skyddszonerna kan också anläggas på en åker som ligger på ett grundvattenområde eller på översvämmande åkrar.

– Planeringen handlar kort och gott om att vi ger råd om skötsel för att vårda naturens mångfald, säger Vuorinen.

EU finansierar projektet

Även anläggning av våtmarker bidrar till vattenskyddet. Vattnet stannar och klarnar i våtmarken, marksubstanserna och näringsämnena binds upp och vattenflödet utjämnas. Våtmarkerna främjar den biologiska mångfalden i jordbruksmiljön och berikar landskapet.

Bland naturvårdsobjekten finns åkrarnas skogsholmar och kantzoner. På dem ska mångsidig vegetation gynnas, särskilt ängsväxter, som har minskat när betesbruket har blivit sällsyntare.

– Med hjälp av EU-finansiering har vi kunnat utföra denna planering som ska förbättra vattenkvaliteten, säger Esko Vuorinen

Mer läsning