Plan siktar på vindkraft år 2050

Debatterat. Vindmöllan i Barösund har väckt mycket motstånd. Den är numera ur funktion. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Ett vindkraftsområde utanför Ingå och Raseborg finns ännu med i landskapsplaneringen men har flyttats söderut. Och siktet är inställt på 2050.

En ny landskapsplan för Nyland är under beredning under namnet Nylandsplanen 2050. Den är framlagd till den 13 april.

– Strukturplanen visar riktlinjer och principer, visionerna för hur vi vill utveckla Nyland, säger Heli Vauhkonen, som är landskapsarkitekt vid Nylands förbund.

Strukturplanen omfattar hela Nyland och syftet är att måla upp en bild av hur Nylands regionstruktur ser ut år 2050. På en allmän nivå definieras till exempel trafiknät (var vägar och banor ska dras), grönbälten och hamnar av betydelse på internationell nivå. Hangö hamn finns med som en sådan, däremot är Ingå djuphamn inte definierad som en hamn av internationell betydelse.

Strukturplanen definierar också de principer som man vill följa i planeringen – exempelvis att tillväxt ska ske på områden som stödjer hållbar tillväxt, och att man ska värna om en mångsidig miljö.

Två områden strukna

Strukturplanen är steg ett i den nya landskapsplanen. Steg två är regionala planer, som beaktar regionernas särdrag. De regionala planerna utarbetas under året och ett förslag presenteras i höst. En del av den regionala planeringen är riktlinjer för en hållbar energiförsörjning.

– Orsaken till att vindkraften är med i planen är att vi måste få mera förnybara energikällor. Klimatmålen är så tuffa att det inte räcker med att bara spara energi eller satsa på solenergi. Vi behöver alla former, säger Kaarina Rautio, planeringschef vid Nylands förbund.

I den regionala planen för Västra Nyland finns nu ett område för vindkraft inritat – på havet utanför Ingå och Raseborg. Tidigare har tre områden i västra Nyland varit på förslag, men de två andra har efter noggrannare utredningar strukits. Det gäller två landområden i norra Karis och Pojo, mellan Degersjön och sjön Iso Kisko i norr och Kyrksjön i söder.

– De två landområdena lämpade sig inte för vindkraftsproduktion på landskapsnivå, eftersom de var för små. Områden med färre än tio vindkraftverk hör till den kommunala planeringen, större områden anvisas av oss, säger Rautio.

Vindkraft behöver kommunen

Ett sådant större område kvarstår alltså i västra Nyland: havsområdet söder om Ingå och Raseborg. Placeringen i planen har preciserats så att området ligger lite längre söderut, längre från bosättning än tidigare.

– Nu ligger området drygt sex kilometer från närmaste fasta bosättning och ungefär fem och en halv kilometer från närmaste fritidsbosättning. Fågellivet och annat beaktas också noga i den fortsatta planeringen, säger Rautio.

Förslaget till vindkraftsområde har tidigare väckt mycket debatt, och Rautio säger att varken Ingå eller Raseborg har visat intresse för att föra projektet vidare. Och även om den regionala landskapsplanen inklusive vindkraftsområdet fastställs nästa år som planerat är det ännu lång väg till byggstart för en eventuell vindkraftspark.

– Landskapsplanen i sig är inte tillräcklig för att man ska kunna bygga vindkraft där, till det behövs en noggrannare plan som ska utarbetas av kommunen. Och vill kommunen inte föra ärendet vidare så kan det heller inte byggas vindkraft.

Negativt bär långt

Speciellt i Ingå är debatten om vindkraft i färskt minne, där vindmöllorna i Barösund manglades i flera olika instanser.

– Motståndet mot vindkraft är rätt kompakt. Även om det planerade havsområdet är helt annorlunda än möllorna i Barösund, och ligger ganska långt ute till havs, håller de negativa attityderna i sig länge. Men eftersom vårt sikte är inställt på år 2050 måste vi ändå ha med områdesreserveringar på lång sikt. Ingen vet ju hur vindkraftsteknologin utvecklas, säger Rautio.

Området i planen är avlångt i öst-västlig riktning. Orsaken är bland annat fågellivet.

– På det sättet kan området bättre beakta till exempel fåglarnas flyttrutter.

Enligt en bakgrundsutredning till Nylandsplanen konstateras också att området ligger två kilometer från närmaste Naturaområde och att konsekvenserna för naturtyperna sannolikt är rätt små.

Den regionala landskapsplanen läggs antagligen till påseende under hösten.

I dagsläget finns det många olika landskapsplaner som gäller för Nyland.

Den tidigare allmänna Nylandsplanen kompletterades av fyra etapplandskapsplaner, som behandlade olika teman av planeringen.

Nu utarbetas en helhetsplan för hela landskapet. Nylandsplanen 2050 omfattar en allmän strukturplan och tre regionala planer: en för västra Nyland, en för östra Nyland och en för huvudstadsregionen.

När Nylandsplanen 2050 träder i kraft ersätter den alla tidigare landskapsplaner och etapplandskapsplaner.

Mer läsning