Plan för tätare bostadsområden går vidare

Efter många frågor och stor oro från invånarnas sida finns nu ett planutkast för småhusområdena norr om Esplanaden i Hangö.

Den länge planerade utredningen av hur småhusområdena norr om Esplanaden ska se ut går nu vidare. Målet är en uppdaterad detaljplan för kvarteren runt Ankargatan, Bromarvsgatan och Ängsgatan. I onsdags godkände miljönämnden planutkastet så att det kan läggas fram till allmänt påseende. Dessutom ska ett invånarmöte ordnas under tiden då utkastet är framlagt.

Nämnden beslöt också att en motion som lämnats in om planeringen inte leder till åtgärder i nuläget. Yrjö Sahlstedt, miljönämndens ordförande, påpekar ändå att motionen tas upp på nytt tillsammans med annan repons som planutkastet kommer att få. Motionen har påtalat att en ny plan för området är helt onödig då utflyttningen från staden innebär att nya hus, och därmed en förtätning av kvarteren, knappast behövs.

Utkastet bekräftar stadens planer

Det har flera gånger stormat kring planerna för området eftersom de boende är rädda för att deras tomter ska krympa. Ett byggförbud som infördes i enlighet med markanvändnings- och bygglagen för att skydda planeringsprocessen förargade också. De boende har tagit upp saken både i medierna och i direkt respons till staden.

Staden har ändå hela tiden påtalat att planen enbart ska möjliggöra en förtätning, inte påtvinga en sådan. Det aktuella utkastet följer samma mål. Den karakteristiska glesheten, som även Västra Nylands landskapsmuseum tidigare har ansett borde bevaras, behålls men så att kompletterande byggnader på de stora tomterna är möjliga. Den nya detaljplanen uppdateras också eftersom den gamla är från 1953. Planen ska också skydda vissa byggnader i det kulturhistoriskt viktiga bostadsområdet.

Mer läsning