På måndag fattar fullmäktige de svåra besluten

Egen kategori. Bromarv skola är i en kategori för sig själv på grund av byns geografiska läge, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls. Dessutom drabbas byn hårt redan på grund av att Bromarfhemmet föreslås stängas. Därför är skolan inte med på någon stängningslista. Bild: VN-arkiv/Nina Ahtola

På måndag ska stadsfullmäktige i Raseborg fatta besluten som ska spara staden miljontals euro årligen fram till år 2020. Då tar fullmäktige ställning till stadsstyrelsens förslag till åtgärdsprogram.

De kommande fem åren kommer att vara tuffa år i Raseborg då staden ska genomgå en genomgripande förändringsprocess.

Stadens organisation och servicestruktur ska stöpas om och i kölvattnet av det försvinner över femtio årsverken, varav nästan fyrtiofem är regelrätta uppsägningar.

Målet är att balansera stadens ekonomi – och för att nå dit ska fullmäktige fatta en rad svåra beslut måndagen den 6 juni.

Det åtgärdspaket som stadsstyrelsen enades om i måndags och föreslår att fullmäktige ska godkänna innehåller bland annat en stängning av Bromarfhemmet, samt stängning av skolorna i Snappertuna och Västerby och Klinkbackan koulu i Pojo.

Färre sektorer

Då processen Raseborg 2020 startade sade stadsdirektör Tom Simola att staden årligen borde spara omkring sju miljoner för att råda bot på sitt underskott. Om inget görs skulle stadens underskott vara över 20 miljoner vid utgången av 2018.

Det första skedet i organisationsförnyelsen gavs offentlighet i februari. Fem sektorer ska bli fyra; nämligen koncernförvaltning, bildning, social- och hälsovård samt teknik. Den här organisationsmodellen ska träda i kraft 2017.

Till helheten hör också en ny politisk organisationsmodell som träder i kraft den 1 juni 2017.

Enheter stängs

Åtgärdsprogrammet för servicestrukturen ska verkställas under åren 2016–­2019. Under den här rubriken hittas allt från stängningen av Bromarfhemmet till skolstängningarna.

I ett skede fanns många fler skolor på slaktlistan – utöver Snappertuna, Västerby och Klinkbacka som nu föreslås stängas har även de bägge skolorna i Svartå, Pojo kyrkoby skola, Bromarv skola och Billnäs skola hängt löst. De kommer att granskas igen då skolnätet ses över nästa år.

Det förslag som bildningsdirektör Robert Nyman gav till bildningsnämnden i början av april skulle ha sparat staden 1 010 000 euro per år.

I hans förslag ingick stängning av Bromarv skola (skulle sparat 200 000 euro), Västerby skola (80 000), Svartå skola (100 000), Snappertuna skola (190 000), en lösning för Klinkbacka och Kiilan koulu (220 000), omstrukturering av småbarnspedagogiken (100 000), administrationen (70 000) och en sammanslagning av gymnasierna i Ekenäs och Karis–Billnäs (50 000).

Det förslag som stadsstyrelsen i måndags omfattade och föreslår att fullmäktige ska godkänna innebär årliga kostnadsminskningar på 670 000 euro – skillnaden jämfört med ursprungsförslaget är 340 000 euro.

– I summan på 670 000 ingår – utöver stängning av de tre skolorna – också lösningarna för dagvård, administration, musik- och medborgarinstitutet samt gymnasiestrukturen. Men inbesparingen kan ske fullt ut först om tre år, säger Nyman.

Ytterligare finns ett "spelkort" i leken – den stavas skolnätsutredning och ska genomföras 2017. Då kan korten sakas om igen.

Varför lämnades den här biten utanför i det här skedet, Anders Walls (SFP), stadsstyrelsens ordförande?

– Jag antar att arbetet med skolnätsutredningen nog börjar ganska snart. De skolor som vi inte kom med förslag kring nu, så hittade vi helt enkelt inga vettiga lösningar för i det här skedet.

Som exempel nämner han skolhelheten Karis–Billnäs–Svartå.

– Det finns inte en vilja att bygga till vid Katarinaskolan eftersom det finns en fin skolbyggnad i Billnäs. I Svartå har vi en av de sämsta skolbyggnaderna och vi kan inte stänga både Billnäs och Svartå utan en tillbyggnad i Katarinaskolan.

Styrelsens förslag sparar mindre

För social- och hälsovårdssektorns del har också olika alternativ bollats. Grundtrygghetsdirektör Jeanette Pajunen berättar att det ursprungliga grundförslaget, vad gäller hälsovårdstjänster, hade sparat staden 595 000 euro årligen. Den lösning som stadsstyrelsen i stället valde, med verksamhet på tre hälsostationer och en mobil enhet, sparar 217 000 euro per år.

Totalt sett ger styrelsens förslag – inklusive stängning av Bromarfhemmet med mera – därmed en inbesparing på 1 547 000 euro. Ursprungsförslaget hade gett en kostnadseffekt på ytterligare 378 000 euro.

Social- och hälsovård:

Kostnadsminskning totalt 1 547 000 euro per år:

Verksamhet vid tre hälsostationer och en mobil enhet, sparar 217 000 euro/år, stängning av Bromarfhemmet, sparar 825 000/år, Tunahemmet blir serviceboende, -95 000/år, Mariahemmet blir serviceboende, platser minskas från 29 till 18, -410 000/år. Verkställs tidigast 1.1.2019.

Bildningssektorn:

Kostnadsminskning totalt per år 670 000 euro:

Västerby skola, Snappertuna skola och Klinkbackan koulu stängs efter läsåret 2017-2018.

Skolnätet ses över 2017, nya elevupptagningsområden fastställs. Ekenäs gymnasium och Karis-Billnäs gymnasium fusioneras tidigast 1.8.2017, verksamheten fortsätter på båda orter.

Musik- och medborgarinstitutet sammanslås. Förvaltningen kan effektiveras och minska med 1–2 ledande tjänsteinnehavare.

Tekniska sektorn:

Kostnadsminskning totalt per år 300 000 euro:

Intern service upphör i nuvarande form och blir en del av den nya tekniska sektorn. Avdelningarna inom den tekniska sektorn bildar större sektorvisa helheter.

Stadens fastigheter:

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige att beredningen av stadens fastighetsstrategi fortsätter med målet att driftskostnaderna för fastigheterna minskar med 400 000 euro på årsnivå.

Övrigt:

Enligt den handlingsplan som HNS och Raseborgs sjukhus har presenterat minskar inte stadens kostnader med 3 miljoner euro under tiden 2016-2019. Förhandlingarna med HNS/sjukhuset fortsätter.

Färre årsverken:

Resultatet av samarbetsförfarandet (VN 1.6) ger en inbesparing motsvarande 56,5 årsverken varav 44,8 är uppsägningar.

Kostnadsminskningen är 2 825 000 euro/år.