Ompröva ambulandsbeslutet genast, HUS!

Besluten som hittills i år fattats gäller en försämrad tillgång till specialiserad sjukvård och försämrad tillgång till snabb hjälp i form av ambulansservice.

I april 2020 beslöt styrelsen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt att stänga samjouren vid Raseborgs sjukhus. Detta skedde efter en omröstning där endast SFP, SDP och Vänsterförbundet röstade för att behålla samjouren.

De västnyländska kommunerna har i augusti 2020 gett sina utlåtanden om att ordna primärvårdsjour vid Raseborgs sjukhus till Social- och hälsovårdsministeriet. Detta för att när jouren ändrar vid sjukhuset ska kommunerna uppdatera sin gemensamma plan för ordnandet av hälso- och sjukvård. I december 2020 är det tänkt att HUS fullmäktige ska godkänna planen.

Då avstånden från de västnyländska kommunerna till sjukhusjourerna ökar, innebär det samtidigt att alla ambulansfärder blir längre och tar längre tid. Mer resurser behövs för att trygga bibehållen vård.

I utlåtandet som Ingå kommun gav i augusti konstaterades bland annat att den prehospitala akutsjukvården bör fungera med tillräckliga resurser. Ingå kommun förutsätter dessutom att prehospital akutsjukvård är tillgänglig och att en ambulans är placerad i Ingå dygnet runt. Med andra ord att ambulansverksamheten, som funnits i Ingå över 50 år, fortsätter.

Nu har sektionschef Markku Kuisma vid HUS prehospitala akutvård meddelat att från början av november inleds ett försök med obemannad ambulans i Ingå kvälls- och nattetid (måndag-onsdag).

Det betyder att ambulansen inte rycker ut från Ingå vid brådskande uppdrag under dessa kvällar och nätter. Mera resurser för ambulanserna i Västnyland ges inte, och det skulle vara "mer optimalt om Ingåambulansen nattetid placeras på ett annat ställe".

Vi frågar oss på vilket sätt det för oss i Ingå är mer optimalt att ambulansen inte finns till hands nattetid?

Dessa beslut fattas över våra huvuden. Kommunen, dess politiker eller innevånare har ingen möjlighet att på demokratisk väg påverka beslut som dessa. Besluten som hittills i år fattats gäller en försämrad tillgång till specialiserad sjukvård och försämrad tillgång till snabb hjälp i form av ambulansservice.

Ompröva försöksbeslutet genast, HUS!

Kaj Karlstedt, ordförande, Svenska folkpartiets lokalavdelning i Ingå

Mer läsning