Om filialbiblioteket stängs stryps också kulturverksamheten i Bromarv

På riksnivå gör man allt för att väcka och stimulera läslusten. Skall Raseborgs stad få rykte om att gå i helt motsatt riktning?

Bromarv biblioteks vänner (BBV) är en aktiv förening i Bromarv vars syfte är att stöda Bromarv filialbibliotek och arrangera olika kulturevenemang i Bromarv. En privat donation möjliggjorde för BBV att 2013 av staden köpa fastigheten för att trygga biblioteksverksamheten.

Med anledning av att staden planerar stänga filialbiblioteket i Bromarv önskar BBV framhålla följande: BBV hyr ut biblioteksutrymmena till en hyra på 760 euro per månad (9 163 euro per år). I hyran ingår värme, el, fibernät, vatten, avlopp, byggnadens fastighetsteknik, underhåll, service, skötsel av uteområdet, snöplogning – allt.

Föreningen har i år investerat över 23 000 euro i en ramp och ny ingång för rörelsehindrade efter att staden anmälde missnöje med den befintliga trappan.

BBV har i biblioteket under de senaste tio åren ordnat 7-9 evenemang per år med allt från novellkafé och bygdehistoria till författarträffar. Därutöver har BBV varje sommar också ordnat en mycket uppskattad författarträff på Rilax gård med långt över hundra närvarande. BBV har utan överdrift stor betydelse såväl vinter- som sommartid för kulturverksamheten på orten.

Om filialbiblioteket dras in omöjliggörs även BBV:s verksamhet, kulturinsatser som staden aldrig behövt stöda med en enda cent.

Vi förstår väl stadens ekonomiska trångmål, men ifrågasätter ändå om en avveckling i viktiga skärgårdsdelar i Raseborg är det rätta sättet. Vad sparar man in? Lönekostnader för en öppettid tre gånger i veckan, sammanlagt tio timmar plus ovannämnda hyra och kostnader för bokanskaffningar och tidningsprenumerationer. När det gäller bokanskaffningar har BBV under åren donerat såväl aktuella böcker som ljudböcker till biblioteket.

För att nå önskade kostnadssänkningar bör ovannämnda kostnader vara större än kostnaderna som uppstår ifall bokbussen börjar köra ner till Bromarv.

Bokbussen är gammal och sliten. I dagens läge lär tidtabellen vara fullbokad för en chaufför, vilket alltså skulle innebära att en indragning av filialbiblioteket i Bromarv samtidigt medför ett minskat antal bokbussturer i andra delar av Raseborg. Bokbussen kan knappast heller anses handikappvänlig, något som staden framhållit för BBV som en förutsättning för att få ha kvar filialbiblioteket.

Sammanfattningsvis – BBV förstår stadens ekonomiska problem, men sättet att lösa den, förhoppningsvis en tillfällig svacka i ekonomin, bör inte vara att rasera den livliga verksamheten i en del av staden, utan tvärtom stöda den fina talkoandan i Bromarv.

På riksnivå gör man allt för att väcka och stimulera läslusten. Skall Raseborgs stad få rykte om att gå i helt motsatt riktning?

I Bromarv har helt nyligen grundats bolaget MyBromarv och Bromarv vill fortsätta att vara en innovativ och livskraftig del av Raseborg – en ort med framtidstro.

Helen Aminoff, sekreterare, Bromarv biblioteks vänner rf