Nytt hus och nya värderingar

Nöjda. Ann-Marie Lindholm och Stig Mattsson tycker att allt är bra med det renoverade boendet i Österby. Bild: Kristoffer Nöjd

Det är betydligt lättare än förut att röra sig både för klienter och vårdare i det nyrenoverade Kårkulla-boendet i Österby. Det är på sätt och vis betecknande för samkommunens nya värdegrund.

Det talas ofta om nybilsdoften men det är något speciellt med nya hus också. Kårkullas boende i Österby är inte nytt men doftar så. En omfattande renovering gjordes under vinterhalvåret. I torsdags var det invigning med grillfest och öppet hus. Många ville höja en skål läsk för den lyckade satsningen.

I sju månader var klienterna förflyttade till Knipnäs. Det fungerade tillfälligt men var långt ifrån optimalt eftersom man var i tredje våningen.

Därför är både klienter och vårdare glada att vara tillbaka i Österby.

– Vi trivs verkligen bra, säger vårdarna Rita Peltonen och Tommy Törnroos.

Törnroos har jobbat på Kårkullas boenden i ett tiotal år, varav flera i Österby.

– En renovering behövdes verkligen. Det var verkligen slitet. Nu är det som nytt.

Den kanske största förbättringen ur personalens synvinkel är att de två huskropparna från början av 1990-talet numera är sammanlänkade med en korridor. Det är en klar förbättring att nattpersonalen kan röra sig torrskodd från ända till ända när klienterna är i behov av hjälp.

– Man stod ofta i spagat på andra sidan när man kom in med våta skor på plastgolvet, säger Törnroos.

Personalen har fått ett nytt kansli och ett rum där mediciner kan bevaras på rätt sätt. Ett sprinklersystem har installerats. Alla ytor är nya, det är överlag fräscht så det förslår.

Fint ute och inne

På gården har man satsat på hinderfrihet. Stenbeläggningen är förnyad så att man kan bekvämt kan ta sig med rullstol och rollator runt huset. Nya ingångar har gjorts och försetts med breda svagt sluttande ramper i betong.

Det förra skjulet på gården har byggts om till ett ljust och luftigt uterum.

– Det blir perfekt för sommaraktiviteter och samvaro. Men vi har inte hunnit prova det ännu, säger Peltonen.

I Österby boende bor tolv klienter. De anställda är tio till antalet. Tidigare hade man skild dag- och nattpersonal men nu jobbar alla i tre skift.

– Det är trevligt för klienterna att vara omringade av bekanta ansikten alla tider på dygnet, säger Peltonen.

Vad står vi för?

Inom samkommunen Kårkulla har man tagit fram en ny värdegrund, det vill säga en helhetsbeskrivning av vad samkommunen står för.

Som grund för arbetet med att förnya värdegrunden har man haft Kårkulla samkommuns mission och vision, FN-konventionen, aktuell lagstiftning och nationella kvalitetskriterier.

Under arbetets gång har man även samlat in material från personal, brukare och anhöriga.

Värderingarna beskriver vad man tror på. Värdegrunden ska vara lätt att ta till sig, beskriven med några ord och ska omfatta samkommunens fyra olika intressenter, det vill säga just brukarna, de anhöriga, personalen och kommunen. För de fyra olika intressenterna betyder begreppen olika saker och förverkligandet beskrivs i strategier separat för dessa.

Rätt att leva sitt liv

Värdegrunden vilar på en teori om hälsans ursprung, salutogenes, och en känsla av sammanhang. Nyckelorden är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.

En värdegrund blir ofta bara vackra ord på en hustavla eller motsvarande som man med tiden blir blind för. Men på Kårkulla tycks värdegrunden faktiskt omsättas i praktiken – kanske hjälper det att bland annat vårdarna Jenny Österlund, Johanna Wikström och Rita Peltonen har jobbat med värdegrunden på vägen till sin examen inom omsorgsarbete för personer med utvecklingsstörning.

– Alla människor har lika värde. Alla har rätt att ta del av samhället, säger de.

Det är framför allt klientens behov som är i fokus. Klinternas självbestämmanderätt är viktig.

– Vi ska inte förbjuda klienten att ta en cigarett eller ett glas vin om han eller hon vill. Vi ska inte säga nej om klienten vill köpa en påse godis fast det inte är godisdag.

– Vi kan inte alltid säga hur klienterna ska vara. De har rätt till sitt privatliv och vi har inte rätt att snoka i det.

– Vi måste fråga om vi ska hämta något i deras rum, till exempel. Det är ju deras hem.

Vårdarna tycker det är bra att alla håller samma linje.

– Det fungerar ganska bra. Men det beror på klientelet. När det gäller personer med grav utvecklingsstörning måste de anhörigas åsikter beaktas i högre grad.

Den 14 juni ska fullmäktige för Kårkulla samkommun ta ställning till den förnyade värdegrunden.

Österby boende

Hör tillsammans med närbelägna Brogränds boende till Österby serviceenhet.

Är ett seniorboende med plats för tolv personer.

Ligger ungefär fem kilometer från Ekenäs centrum.

En del av brukarna åker i väg till arbete under dagen medan andra har seniorverksamhet.

Är uppdelat i två hus som är förenade med en korridor. Sidorna är identiska men spegelvända. På den ena sidan finns det bastu.

Har en stor gård på vilken de boende tillbringar mycket tid under sommaren.